Jak duża jest skala zależności między sektorem offshore a pozostałą częścią norweskiej gospodarki (tzw. mainland), pokazuje chociażby ponad 20-proc. udział tej branży w zagregowanym PKB całej Norwegii.

Ryzyko

Skala powyższej zależności niesie za sobą w sposób naturalny ryzyko zbyt ścisłego powiązania gospodarki z jedną tylko gałęzią przemysłu (tzw. choroba holenderska). Zdając sobie sprawę z tak kształtującego się katalogu ryzyk strukturalnych, norweskie władze swoją zrównoważoną polityką gospodarczą ograniczają prawdopodobieństwo ich zmaterializowania się. W rezultacie tego od wielu lat regularnie zwiększane są nakłady m.in. na realizację projektów infrastrukturalnych czy też innowacyjność norweskich przedsiębiorstw, co w założeniu przełożyć się ma na zwiększanie wydajności gospodarki, a przy okazji również i popytu na towary i usługi z zagranicy.

Charakterystyka rynku

Rynek norweski, mimo że bliski geograficznie Polsce, to zdecydowanie różni się od pozostałych rynków europejskich, nie tylko tych z regionu Skandynawii. Biznes norweski to przede wszystkim małe, rodzinne przedsiębiorstwa, w dużej mierze przywiązane do lokalnej tradycji i kultury prowadzenia biznesu. Duże firmy natomiast działają głównie w branżach zapewniających efekt skali (energetyka, stocznie, offshore, shipping, sektor spożywczy), w których to konkurencja ogranicza się do kilku dużych graczy. Z uwagi na silną regionalizację Norwegii (trudności komunikacyjne, duże rozproszenie geograficzne głównych ośrodków), a także małą populację (ok. 5,2 mln) istnieją tu silne powiązania między firmami wewnątrz branż. Mają one przede wszystkim charakter powiązań rodzinnych/koleżeńskich, gdyż znajomości te sięgają wczesnego dzieciństwa, bo ludzie ci często pochodzą z małych społeczności lokalnych lub z uczelni, których w kraju jest zaledwie kilka, a licząca się politechnika w zasadzie tylko jedna. Sytuacja ta dotyczy to również nowoczesnych segmentów, jak offshore.

Silny sektor spożywczy

Bardzo specyficzną branżą, która z racji silnego lobby rolniczego, jest sektor spożywczy. Chcąc zapewnić odpowiedni poziom cen na rynku, rząd norweski w dużym stopniu reguluje podaż zagranicznych art. spożywczych wykorzystując do tego celu bariery celne. W przypadku warzyw i owoców są one nakładane jedynie sezonowo w okresach, w których norwescy producenci, z racji warunków klimatycznych, nie są w stanie zapewnić odpowiedniej podaży. Stawki ceł i okresy przejściowe można sprawdzić online.

Jak wejść na rynek norweski?

Polskie firmy, zainteresowane wejściem na norweski rynek muszą przede wszystkim przygotować się pod kątem formalno-prawnym. Z jednej strony wiąże się to z koniecznością spełnienia wymogów rejestracyjnych, które są obowiązkowe zarówno dla celów podatkowych, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy (dotyczy to głównie branży budowlanej). Istotnym jest również element przygotowania jakościowego tj. posiadanie odpowiednich dla branż certyfikatów i wymogów.    

Jako Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo świadczymy bezpłatnie następuję usługi:

  • Udzielanie wsparcia polskim, szczególnie małym i średnim, przedsiębiorstwom w nawiązywaniu kontaktów za granicą. 
  • Dostarczanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski, rozpoznania lokalnego ryzyka rynkowego oraz udziału w przedsięwzięciach promocyjnych.
  • Równe, partnerskie traktowanie przedsiębiorców, bez względu na skalę ich działania.
  • Postępowanie zgodne zasadami etyki, w tym nieujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa, czyli m.in. informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, statystycznych lub innych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
  • Udostępnienie polskiemu przedsiębiorcy kontaktów do zagranicznych przedsiębiorstw.
  • Rozpowszechnianie ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem, np. rozesłanie do lokalnych instytucji otoczenia biznesu i organizacji samorządu gospodarczego.
  • Rozpowszechnianie zapytań ofertowych zagranicznych firm zainteresowanych importem polskich towarów oraz informacji o wybranych przetargach.