Firmy zwracają coraz większą uwagę na optymalizację kosztów, także bieżącej obsługi finansowej, oraz zarządzanie płynnością finansową. 
A w osiągnięciu tych celów pomaga właśnie bankowość transakcyjna. Rośnie znaczenie bankowości transakcyjnej, a ponieważ w dzisiejszych czasach szybkość obsługi i usługi dodane są kluczowe, jej rola będzie jeszcze wrastać – mówi Ryszard Petru, ekonomista. I dodaje: Segment podstawowych usług bankowych jest bardzo rozwinięty i bankom trudno już konkurować ze sobą ceną usług bankowych, tak jak to robiły w czasach kryzysu. Z biegiem czasu, ceny te się wyrównają i klienci wybierając bank będą zwracać uwagę na inne czynniki, np. prędkość obsługi, możliwość outsourcingowania, różnego rodzaju usługi dodatkowe. I tu decydująca może być rola bankowości transakcyjnej – przewiduje Ryszard Petru. 

Finanse pod kontrolą

Oferta cash management w Polsce jest coraz szersza i bardziej dopasowana do potrzeb przedsiębiorstw. Obejmuje ona wiele usług, począwszy od rachunku bieżącego, przez realizację płatności, należności 
i zobowiązań, aż po windykację wierzytelności. Nie bez znaczenia jest też automatyzacja wielu usług, np. lokowania nadwyżek finansowych lub masowych płatności. Ponieważ jak tłumaczy Dariusz Szymański, dyrektor Departamentu Zarządzania Środkami Finansowymi HSBC 
Bank Polska S.A., bankowość transakcyjna ma pozwolić na szybkie
 i efektywne zarządzanie środkami finansowymi i dostarczać na koniec dnia odpowiednią ilość prawidłowych informacji zarządczych, które umożliwiają podejmowanie decyzji biznesowych na kolejne dni lub tygodnie.

Bez granic

W dobie globalizacji dla firm działających na rynku międzynarodowym kluczowe znaczenie ma usprawnienie procesów związanych z przepływem gotówki „ponad granicami”. Czyli, np. możliwość dostępu do
wielu rachunków w różnych krajach za pośrednictwem jednej platformy. Pozwala to na inicjowa-
nie płatności w różnych częściach 
świata z jednego miejsca. Mając
dziś rachunek w banku o zasięgu paneuropejskim bez problemu można zarządzać/dysponować środkami na rachunkach w innych krajach UE z wykorzystaniem 
platformy bankowości elektronicznej. „Bankowanie” w ramach UE staje się coraz prostsze i szybsze 
 – tłumaczy Dariusz Szymański.

Zalety podatkowe cash poolingu

Cash management rozumiany jako całokształt działań podejmowanych w celu zapewnienia płynności oraz sprawnego zarządzenia zobowiązaniami i należnościami obejmuje szereg instrumentów. Decydując się na ich stosowanie, oprócz korzyści ekonomicznych, przedsiębiorca powinien brać pod uwagę też skutki podatkowe, jakie są z nimi związane. Wśród instrumentów cash management na szczególną uwagę zasługuje cash pooling.

Dokumentacja podatkowa

Jego zaletą z podatkowego punktu wiedzenia jest brak obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych, jeżeli w roli pool leadera występuje bank niepowiązany 
z pozostałymi uczestnikami cash poolingu. Należy pamiętać, że 
obowiązujące przepisy nakładają obowiązek sporządzenia szczególnej dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych dla transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi 
w rozumieniu przepisów podatkowych, po przekroczeniu określonych w przepisach nich progów 
wartości transakcji. Ten obo-
wiązek dotyczy też umów pożyczek zawieranych między takimi podmiotami, jeśli wartość odse-
tek wynikających z umów przekracza 30 tys. euro.

Sytuacja, w której umowa cash poolingu jest zawarta pomiędzy jego uczestnikami będącymi podmiotami powiązanymi, a ban
kiem będącym podmiotem niepowiązanym z uczestnikami, nie powstaje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dla cen transferowych (z zastrzeżeniem sytuacji, w której bank ma siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową).

Dodatkowa zaleta

Kolejną istotną zaletą cash poolingu, przy założeniu, że funkcję pool leadera pełni podmiot niepowiązany z pozostałymi jego uczestnikami, jest brak stosowania przepisów o tzw. „niedostatecznej kapitalizacji” (art. 16 ust. 1 pkt. 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Warunkiem stosowania regulacji zawartych w przytoczonych przepisach jest udzielenie pożyczki spółce przez podmiot powiązany.

Ponieważ umowa cash poolingu jest zawierana przez każdego uczestnika z bankiem, a nie 
z podmiotem powiązanym nie ma ponadto obowiązku ustalania wynagrodzenia dla uczestników wykazujących salda dodatnie, 
z których finansowane są ujemne salda innych uczestników, na zasadach rynkowych.