Istnieje kilka źródeł finansowania, jednak nie wszystkie są dostępne dla przedsięwzięć w fazie start-up. Banki czy fundusze 
inwestycyjne nie są zwykle zainteresowane wspomaganiem przedsiębiorstw 
w początkowej fazie działalności. Dobrym rozwiązaniem (a często jedynym możliwym) jest znalezienie inwestora prywatnego 
– tzw. Anioła Biznesu – który wesprze przedsięwzięcie kapitałem, swoją wiedzą i kontak-
tami, w zamian za część udziałów w firmie.

Niezależnie gdzie – i czy w ogóle – poszukujemy finansowania, stajemy przed koniecz-
nością stworzenia profesjonalnej koncepcji rozwoju naszego przedsięwzięcia i jego 
przyszłości. Na co zwrócić uwagę planując rozwój? Jakich błędów należy się wystrzegać?

Najczęściej popełnianym błędem jest zbyt optymistyczna ocena przyszłości przedsięwzięcia. Absolutnie konieczna jest twarda, realistyczna analiza mocnych i słabych stron projektu, jego otoczenia, konkurencji, rynku. Najlepiej znaleźć niszę na rynku, którą wypełnimy naszym produktem lub usługą. Wykonując jakąkolwiek analizę trzeba zapewnić zewnętrzną weryfikację 
naszych wniosków.

Równie istotna jest analiza konkurencji. Kluczowe są bariery wejścia dla innych podmiotów, uniemożliwiające lub utrudnia-
jące skopiowanie naszego pomysłu np. patenty, unikalne umiejętności, kontakty. Jeśli pomysł jest już obecny na rynku, kluczowe jest pytanie: dlaczego klient ma wybrać właśnie mnie. To droga budowania przewagi konkurencyjnej, która pozwoli znaleźć miejsce na rynku, zanim firma zacznie generować realne przychody.

Kluczową sprawą jest również zespół zarządzający firmą. Nawet najlepszy pomysł nie ma szans rozwoju, jeżeli nie wesprą go profesjonaliści. Początkujący przedsiębiorcy poszukują współpracowników wśród przyjaciół czy rodziny zapominając, że
samo zaangażowanie, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, nie wystarczy. Nale-
ży jasno przeanalizować potrzeby kadrowe firmy planując zatrudnienie osób z odpowiednimi kompetencjami. Taka inwestycja szybko się zwróci.

Każda początkująca firma potrzebuje skutecznych działań marketingowych. Wśród początkujących przedsiębiorców pokutuje błędne przekonanie, że dobry produkt sam się sprzeda. Jest to praktycznie niemożliwe, zwłaszcza w przypadku produktów nowych, nie znanych do tej pory konsumentom lub takich, które mają dużą konkurencję.

Przeanalizowanie potrzeb czy ewentualnych braków związanych z wymienionymi elementami pozwoli napisać realistyczny plan rozwoju, konieczny do pozyskania ewentualnego dofinansowania. Przede wszystkim jednak ułatwi obiektywną ocenę przedsięwzięcia, dojrzenie zagrożeń, które przed nim stoją oraz wytyczenie ścieżek dalszego rozwoju.