W celu zwiększenia sprzedaży, przedsiębiorcy organizują różnego rodzaju akcje promocyjne. Najczęściej przybierają one formę konkursu, loterii lub też sprzedaży premiowej. Niestety, ze względu na brak jasnych i jednoznacznych przepisów ich rozliczenie podatkowe sprawia w praktyce wiele trudności. Przedmiotowy artykuł ma na celu przybliżenie poszczególnych typów akcji oraz podstawowe zasady ich opodatkowania.

Przepisy podatkowe nie zawierają definicji konkursu. Z powyższego względu organy podatkowe (por.: Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 listopada 2016 r., znak 1462-IPPB4.4511.1136.2016.1.JK3 i 5 maja 2016 r., znak IPPB4/4511-297/16-7/JK2, Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji z 1 czerwca 2016 r., znak IBPB-2-1/4511-190/16/DP) i sądy administracyjne (por. wyrok NSA z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 911/12) odwołują się najczęściej do definicji słownikowej, uznając konkurs za przedsięwzięcie o charakterze m.in. artystycznym, rozrywkowym czy sportowym, dające możliwość wyboru, przez eliminację, najlepszych uczestników (wykonawców, autorów prac). Generalnie, organizując konkurs przedsiębiorcy będą zobowiązani do odprowadzenia zryczałtowanego podatku od wygranych w wysokości 10 proc.

W przeciwieństwie do konkursu, przepisy przewidują definicję loterii tzw. promocyjnej. Zgodnie z przepisami jest to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. Udział w loterii jest nieodpłatny, a urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Loterię od konkursu odróżnia zatem sposób wyłaniania zwycięzców. Podczas gdy konkurs zakłada, iż wygrana jest uzależniona od pewnych kompetencji uczestników, dla loterii niezbędne jest istnienie czynnika losowości. Zatem w pierwszym przypadku o wyłonieniu zwycięzcy decyduje komisja oceniająca szczególne umiejętności uczestników (np. wiedzę, określone cechy), o wygranej w loterii decyduje przypadek, a zwycięzcę wybiera się w drodze losowania.

Z jednej strony loteria jest korzystną formą akcji marketingowej ze względu na możliwość zastosowania zwolnienia z podatku ryczałtowego w wysokości aż 2.280 złotych. Warunkiem jest, aby loteria została urządzona i przeprowadzona zgodnie z przepisami o grach hazardowych obowiązujących w Polsce, w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG. Z drugiej strony, z pewnymi wyjątkami, regulacje ustawy o grach hazardowych nakładają na przedsiębiorców organizujących loterie obowiązek uzyskania szczególnego zezwolenia przed rozpoczęciem danej akcji promocyjnej. W przypadku braku zezwolenia, przepisy ustawy o podatku dochodowym wykluczają możliwość zastosowania zwolnienia z pobrania zryczałtowanego podatku przez płatnika. Aby uchronić się przez negatywnymi konsekwencjami, należy szczegółowo przeanalizować scenariusz akcji promocyjnej w poszukiwaniu elementów losowości, a dodatkowo ocenić, czy elementy takie – o ile się pojawią – mają decydujący wpływ na wyłonienie zwycięzców danej akcji promocyjnej.

Pojęcie “sprzedaży premiowej” nie zostało zdefiniowane w polskim ustawodawstwie. W praktyce przez sprzedaż premiową uznać należy taką sprzedaż, w ramach której obok kupowanego towaru kupujący otrzymuje również jakąś nagrodę. Warto podkreślić, iż sprzedaż produktu w cenie promocyjnej, znacznie niższej niż standardowa, np. za 1 zł, nie stanowi sprzedaży premiowej. Przedmiotowy rodzaj akcji ma istotną korzyść – zwolnienie podatkowe dla nagród wydawanym konsumentom o wartości do kwoty 760 zł.

Wszelkie wydatki ponoszone przez organizatora akcji promocyjnej stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów. Związek tego typu wydatków z możliwością generowania dalszych przychodów ze sprzedaży towarów/ usług jest bowiem w takim przypadku na ogół bezsporny – działania o charakterze marketingowym wpływają na uatrakcyjnienie ofertowanych produktów, generując większe zyski ze sprzedaży, bądź wpływają na pozytywny wizerunek przedsiębiorcy.

Więcej informacji odnośnie obowiązków sklepu jako płatnika podatku od osób fizycznych w związku z organizacją akcji promocyjnych oraz skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług znajdziecie Państwo w broszurze przygotowanej przez zespół ekspertów Advicero Tax. Możesz ją pobrać tu.