ukces w biznesie to oprócz oczywistej satysfakcji klientów i samych twórców przedsięwzięcia, także wymiar finansowy. Jego podstawowym elementem jest kondycja ekonomiczna firmy. Tę z kolei warunkuje ilość środków pieniężnych na prowadzenie działalności. Na tym zaś polu kluczowym czynnikiem jest zdolność do przeciwdziałania powstawaniu zatorów płatniczych.

W zmieniających się warunkach rynkowych przedsiębiorcy muszą na bieżąco dbać o stan środków pieniężnych, aby zapewnić płynność finansową firmy. Zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań to jeden z najważniejszych kluczy do powodzenia w biznesie.

Niestety na drodze do jego osiągnięcia stoi kilka przeszkód. Jedną z nich są zatory płatnicze. Zdaniem ekspertów, aż jedna czwarta przedsiębiorców jest narażona na ich skutki. Nie mogą wywiązywać się terminowo ze swoich zobowiązań, ani przeznaczać środków na inwestycje w rozwój.

Zarządzanie płynnością finansową ma na celu utrzymywanie odpowiedniej wartości środków. Ich utrata oznacza czasową niezdolność do regulowania zobowiązań. W sytuacjach skrajnych może się jednak przekształcić w niewypłacalność.

Jednym ze skutecznych sposobów przeciwdziałania powstawaniu zatorów płatniczych jest faktoring. Usługa oferowana przez wyspecjalizowane podmioty polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy kontrahent zwleka z płatnością za dostarczony towar lub usługę, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy część pieniędzy wynikających z faktury, a wobec dłużnika podejmuje działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków. Dzięki temu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

Faktoring jest przy tym doskonałą formą zabezpieczenia przez ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Oferta jest łatwo dostępna, ponieważ uzyskanie finansowania opiera się w niej wyłącznie na wystawionych fakturach. Dzięki swej przystępności zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców i stała się najszybciej rozwijającą się usługą finansową. Oferujący ją faktorzy są dla podmiotów gospodarczych prawdziwymi partnerami finansowymi.

Każdy kto z niej korzysta, może liczyć na finansowanie, na podstawie codziennie wystawionych faktur. Zabezpiecza sobie w ten sposób dostęp do pieniędzy bez względu na to, czy kontrahenci będą regulować należności za usługi, czy też nie. Ryzyko z tym związane przejmuje na siebie firma faktoringowa.

Faktoring jest więc zarówno formą finansowania, ale także narzędziem utrzymania płynności. Udzielany jest nie tylko od dnia wystawienia faktury do terminu wymaganej zapłaty, ale także po tym terminie. Może to być okres do 30, a nawet 45 dni po terminie wymagalności. Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcom na realizacje swoich zobowiązań bez obawy, że w przypadku braku zapłaty w terminie faktury pojawi się problem z płynnością.

Usługa pozwala znacząco obniżyć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Likwidując skutki ewentualnych opóźnień płatniczych. Umożliwia także skuteczne i efektywne planowanie przepływów gotówkowych.