Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się dotacje powiatowych urzędów pracy (PUP) na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dotacji to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a więc w obecnych warunkach nieco ponad 25 tys. zł. Z pewnością nie jest to kwota, która pozwoli na zrealizowanie marzenia o każdego rodzaju biznesie. Z punktu widzenia danego przedsiębiorcy zaletą jest z pewnością dotacyjny charakter tego instrumentu. Nie każdy może jednak z niego skorzystać. Przede wszystkim, co oczywiste, trzeba być osobą bezrobotną. Dotacja musi być oczywiście zabezpieczona (wystarczy poręczenie osoby fizycznej lub blokada środków na rachunku bankowym), a firma musi być prowadzona co najmniej przez 12 miesięcy. Wadą tego instrumentu jest to, że środki finansowe przeznaczone na ten cel kończą się w PUP zazwyczaj już w końcówce marca każdego roku.

 W poszczególnych regionach ruszyły już projekty finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i regionalnych programów operacyjnych dzięki którym można uzyskać bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacji udzielają zarówno PUP, jak i organizacje pozarządowe – np. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” (woj. warmińsko-mazurskie) udziela dotacji, w maksymalnej wysokości 23 232 zł, osobom bezrobotnym wieku powyżej 30 lat, z kolei Urząd Pracy m.st. Warszawy udziela tego rodzaju dotacji osobom w wieku 18-29 lat, maksymalna wysokość wsparcia wynosi 16 tys. zł. Oczywiście zarówno w jednym i drugim przypadku z przedstawionego pomysłu biznesowego (popartego analizą) musi wynikać to, że ma on realne szanse na powodzenie.

Przez cały rok można pozyskiwać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez niskooprocentowane pożyczki udzielane przez fundusze pożyczkowe. Są to podmioty z 25-letnią tradycją, działające w całym kraju, pod nadzorem organów administracji i nie mającymi nic wspólnego z firmami pożyczkowymi. Maksymalna kwota pożyczki nie jest jednolicie określona, nie ma problemu (o ile oczywiście pomysł na biznes jest realny) z pożyczeniem kilkudziesięciu tysięcy złotych, czy też nawet wyższych kwot. Spłata powinna być zabezpieczona wekslem in blanco i np. poręczeniem osoby trzeciej, zastawem na nieruchomości, zastawem na rzeczy ruchomej. Oprocentowanie, z pomocą de minimis, wynosi nawet 0 proc., nierzadko 1 proc. czy też 2 proc. w skali roku. Oprocentowanie jest jedynym kosztem pozyskania środków (nie występują opłaty za rozpatrzenie wniosku, obligatoryjne ubezpieczenia itp.). Maksymalny okres spłaty to zazwyczaj 5 lat, co ważne dopuszczalna jest karencja w spłacie, jest to szczególnie ważne w początkowym okresie działalności. Wraz ze środkami finansowymi pożyczkobiorca otrzymuje także nierzadko eksperckie wsparcie szkoleniowe.

Studenci ostatniego roku, absolwenci (do 4 lat i osoby bezrobotne mogą skorzystać z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielanej w ramach programu Wsparcie w Starcie II”. Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 80 381,60 zł, a oprocentowanie wynosi 0,44 proc. rocznie. Pożyczkę można spłacać przez 7 lat. Dopuszczalna jest karencja w spłacie kapitału do 1 roku, także tutaj spłata pożyczki musi być zabezpieczona. Pożyczki są udzielane przez pośredników finansowych rozsianych po całej Polsce – banki i organizacje pozarządowe.