Polskie firmy windykacyjne stały się podmiotami akwizycji globalnych firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami. Międzynarodowe, naprawdę duże grupy z branży windykacyjnej przejmują polskie firmy, co napędza rosnące wciąż zainteresowanie kolejnych globalnych podmiotów polskim rynkiem finansowym. Przeobrażenia gospodarcze wymagają stałego dopasowywania działalności firm zarządzania wierzytelnościami do aktualnej sytuacji na rynku, a w szczególności  do zmieniających się, bieżących legislacji prawnych. W odpowiedzi na te wyzwania powstał Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, którego ideą jest integrowanie przedsiębiorców działających w branży, przy równoczesnym przełamywaniu złych stereotypów funkcjonujących na rynku.

Zważając na potrzebę weryfikacji istniejących i będących w przygotowaniu projektów ustaw, wpływających bezpośrednio na pracę firm zarządzania wierzytelnościami, przy Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami działa Komisja ds. Legislacji. Zajmuje się ona monitoringiem legislacji poprzez utrzymywanie kontaktu z wybranymi ministerstwami i komisjami sejmowymi, a także przygotowaniem stanowisk, opinii i artykułów w imieniu Związku i jego członków w zakresie pojawiających się projektów zmian przepisów prawa. W ostatnim czasie Komisja wzięła udział m.in. w procesie legislacyjnym trzech ważnych projektów ustaw, w tym: w projekcie ustawy znanej jako tzw. pakiet wierzycielski, w projekcie tzw. ustawy antylichwiarskiej oraz w projekcie ustawy o komornikach sądowych.

Co więcej Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, jako członek międzynarodowej organizacji skupiającej europejskie związki windykacji – FENCA (Federation of European National Collection Associations), przyczynia się do wzmocnienia roli polskiego głosu doradczego w zakresie nowych, europejskich rozwiązań prawnych dotyczących szeroko rozumianej działalności zarządzania należnościami. Warto nadmienić, że przedstawiciele Związku wzięli czynny udział w pracach nad RODO (Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Obecnie PZZW przystąpił do współtworzenia europejskiego kodeksu postępowania dla branży zarządzania wierzytelnościami (Code of Conduct), który to w sposób znaczący wpłynie na regulowanie pracy podmiotów z branży oraz eliminowanie nieuczciwych, niepożądanych na rynku finansowym zachowań. Takie zapisy będą stanowić europejski model prowadzenia działalności windykacyjnej, i tym samym będą normalizować działalność podmiotów zarządzających należnościami na polskim rynku finansowym.

Warto nadmienić, że PZZW, poszukując możliwości rozwoju swojej działalności edukacyjnej, w latach 2012-2016 podjął też bezpośrednią współpracę  z zagranicznymi związkami windykacji zrzeszonymi w FENCA. Owoc tego współdziałania to projekt „Leonardo da Vinci”, zmierzający do utworzenia serii szkoleń w zakresie nowych przepisów europejskich dotyczących ochrony danych.

Dotychczas Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami podjął wiele różnorodnych inicjatyw kształtujących świadomość pożądanych, etycznych zachowań na rynku finansowym oraz umożliwiających dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy branżowej. Wśród nich znajduje się inicjatywa aranżowania cyklu specjalistycznych konferencji związanych z tematyką ryzyka kredytowego i zarządzania należnościami – kwietniowej April Consumer Credit Days oraz listopadowej November Credit & Collection Days – które na stałe wpisały się do kalendarza ważnych, cyklicznych wydarzeń oraz zyskały duże uznanie pośród specjalistów zarządzających ryzykiem kredytowym.

Wszystkie działania podjęte przez Związek są potwierdzeniem wyznaczonej przez nas – jego przedstawicieli oraz członków – misji, która zakłada reprezentację interesów branży zarządzania wierzytelnościami. W myśl tej idei, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku PZZW jest organizatorem Zjazdu Firm Zarządzania Wierzytelnościami – wyjątkowego spotkania umożliwiającego wymianę poglądów i doświadczeń reprezentantów firm zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Podczas tego wydarzenia odbywa się Walne Zgromadzenie Członków Związku, które przynosi podsumowania niezbędne dla rozwoju tak naszej organizacji, jak i całej branży. W tym roku spotkaliśmy się  8-10 czerwca w Krynicy Zdroju, a wśród podjętych do dyskusji, ważnych tematów znalazły się: wpływ zmian przepisów o egzekucji komorniczej na rynek finansowy i działalność podmiotów zarządzających wierzytelnościami, przygotowania do nowych przepisów RODO oraz inicjatywa powołania przy PZZW centrum pomocy informacyjnej dla osób borykających się z problemami regulowania zobowiązań finansowych.

Integracja branży to dla przedstawicieli Związku przede wszystkim zachowanie najwyższych standardów etycznych, utrzymywanie właściwych relacji z podmiotami zalegającymi z płatnościami, szacunek dla dłużnika w trosce o dobro wierzyciela. Wyjątkowo ważnym dla Związku aspektem jest wzrost świadomości społeczeństwa co do roli, jaką odgrywa zarządzanie należnościami. Jest ono ważnym elementem rynku finansowego i przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju. Nasza organizacja za wzorzec stawia sobie Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, który nawołuje do pro klienckiego podejścia oraz respektowania ludzkiego pierwiastka w każdej relacji finansowej. Tak ukształtowana zależność sytuuje polski rynek wierzytelności w czołówce, jeśli chodzi o rozwój rynku windykacji w Europie, a fakt  odzwierciedlenia działalności PZZW na rynku finansowym, poprzez  respektowanie kanonu etyki branży również przez firmy spoza branży dobrze wróży organizacji na przyszłość.