Misją stref ekonomicznych jest najogólniej pojęty rozwój regionów, parki przemysłowe skupiają aktywność na tworzeniu nowych miejsc pracy w wyniku zagospodarowania lub rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i zdegradowanych (środowiskowo, ekonomicznie, społecznie).

Jednak z upływem czasu założenia przyświecające tworzeniu obu instrumentów wsparcia rozwoju gospodarki uległy modyfikacji. Nowe wyzwania w postaci oczekiwań społecznych co do oferty tych instytucji powodują, że strefy i parki przemysłowe poszerzają obszary swojej aktywności dobudowując do bazowego profilu działania rodzaje aktywności wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu młodych przedsiębiorstw, w tym również start upów.

I chociaż tradycyjnie do zadań parków przemysłowych i stref należy przede wszystkim kompleksowa obsługa inwestora (pomoc w przygotowaniu do inwestowania, opieka po inwestycyjna, administrowanie otoczeniem)oraz usługi zarządzania infrastrukturą. To coraz częściej w ich ramach pojawiają się parki i inkubatory technologiczne (np. w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej) lub inkubatory przedsiębiorczości o dość szerokiej formule obejmujące wsparciem podmioty o potencjale w obszarze technologicznym (np. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym i Kędzierzyńsko-Kozielskim Parku Przemysłowym). Spektrum wsparcia udzielanego firmom obejmuje również inne obszary aktywności jak tworzenie warsztatów, prototypowni , czy powierzchni wystawienniczych (np. w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym).

W ostatnim czasie obserwuje się rosnące zainteresowanie powierzchniami produkcyjnymi ze strony rodzimych firm produkcyjnych, na co szybko nową ofertą odpowiadają zarówno strefy jak i parki przemysłowe i technologiczne. Biorąc pod uwagę, że małych i średnich firm produkcyjnych w Polsce wciąż jest bardzo mało takie inicjatywy są istotnym elementem wsparcia rozwoju lokalnych rynków.

W każdą niemal inicjatywę parkową czy strefową zaangażowane są w jakiś sposób władze samorządowe, których istotny wpływ na zakres działania infrastruktury wsparcia jest widoczny w wielu ośrodkach. Wspólnie ze strefami i parkami organizowane są różnego rodzaju inicjatywy aktywizujące środowiska lokalne i regionalne. Upowszechniające wiedzę w zakresie technologii, rozwój sieci kooperacyjnych między przedsiębiorcami. Dobrym przykładem są otwarte dla lokalnych społeczności pikniki technologiczne, angażowanie się w akcje społeczne związane z ochroną środowiska. W wielu instytucjach wsparcia biznesu powstają również strefy edukacyjne dla dzieci i młodzieży jak np. najstarszy w Polsce „Eksperyment” w Pomorskim Parku naukowo – Technologicznym czy „Edu Park” przy działającym przy Pomorskiej Strefie Ekonomicznej Parku naukowo –Technologicznym.

Po ponad 20 latach budowy i rozwoju infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości strefy oraz parki przemysłowe i technologiczne stały się istotnym elementem regionalnej polityki gospodarczej. Proces konsolidacji działań różnego typu instytucji zazwyczaj nie jest prowadzony w wyniku ich scalania a bardziej poprzez budowanie partnerstw między nimi w wybranych obszarach. Przykładem takich rozwiązań jest miedzy innymi współpraca Wrocławskiego Parku Technologicznego z władzami regionalnymi w zakresie utworzenia Wrocławskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na bazie majątku pozostałego po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu.