Patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego i wzoru przemysłowego czy prawo z rejestracji topografii układów scalonych to istotna część majątku przedsiębiorstwa oraz ważne aktywa wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Posiadanie tego rodzaju praw zapewnia przede wszystkim wyłączność zarobkowego i zawodowego korzystania z tych przedmiotów własności przemysłowej, a tym samym wyklucza możliwość swobodnego korzystania z nich przez konkurencję. Dzięki temu przedsiębiorcy będący właścicielami przedmiotowych praw wzmacniają swoją pozycję i przewagę konkurencyjną na rynku oraz kreują pozytywny obraz przedsiębiorstwa. Ponadto w przypadku doświadczenia niektórych praktyk nieuczciwej konkurencji, takich jak naśladownictwo lub powoływanie się np. na zarejestrowany znak towarowy czy wzór przemysłowy, przedsiębiorca korzystający z ochrony ma szansę szybko i efektywnie dochodzić swoich praw. Warto również podkreślić, że zarejestrowane przedmioty własności przemysłowej mogą być źródłem dodatkowych korzyści, wśród których należy wymienić możliwość późniejszego ich licencjonowania, sprzedaży, zastawu, zabezpieczenia czy wniesienia jako aportu do spółki.

Poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym RP można uzyskać prawo wyłączne w postaci patentu, prawa ochronnego oraz prawa z rejestracji. Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe (w skali światowej), posiadają poziom wynalazczy (nieoczywistość w światowym stanie techniki) i nadają się do przemysłowego stosowania (jeżeli według wynalazku może być uzyskany wytwór lub wykorzystany sposób, w rozumieniu technicznym w jakiejkolwiek działalności przemysłowej nie wykluczając rolnictwa). Posiadanie patentów może znacznie zwiększyć możliwości przedsiębiorcy w zakresie pozyskiwania kapitału bowiem w  niektórych sektorach (np. biotechnologicznym) często niezbędne jest posiadanie silnego portfolio patentów w celu przyciągnięcia inwestora kapitałowego.

Prawa ochronne, z kolei, udzielane są przez Urząd na wzory użytkowe i znaki towarowe. Prawo ochronne na wzór użytkowy można uzyskać tylko wówczas, gdy stanowi on nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Zatem nie można ubiegać się o ochronę rozwiązań odnoszących się do np. sposobów postępowania lub zastosowań substancji. Posiadanie prawa wyłącznego na wzór użytkowy podobnie jak w przypadku patentu istotnie podnosi poziom innowacyjności przedsiębiorstwa.

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy daje natomiast możliwość posługiwania się symbolem ®, co zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa oraz podnosi jego prestiż. Jednocześnie stanowi istotne ostrzeżenie dla konkurentów przed bezprawnym wykorzystywaniem zarejestrowanego oznaczenia. Znakiem towarowym może być, co do zasady, każde oznaczenie, które może być graficznie przedstawione, o ile może służyć w obrocie do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa.

Prawo z rejestracji uzyskuje się poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym RP wzoru przemysłowego albo oznaczenia geograficznego. Wzory przemysłowe mają zastosowanie w szerokiej gamie produktów - od produktów luksusowych po przedmioty codziennego użytku, od zabawek do budowli architektonicznych. Rejestrację może jednak uzyskać tylko taki wzór, który jest nowy i posiada indywidualny charakter.

W przypadku topografii układów scalonych ochronę mogą uzyskać tylko topografie, które są wynikiem intelektualnej pracy twórcy i nie były powszechnie znane w chwili powstania. Natomiast zgodnie z regulacjami unijnymi Urząd udziela prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne, które informują o źródle pochodzenia towaru  wyłącznie w odniesieniu do towarów przemysłowych, gdyż w stosunku do produktów rolnych i środków spożywczych zastosowanie mają odrębne przepisy.