W kwietniowej analizie koniunktury realizowanej cyklicznie wśród pracowników banków przedstawiciel sektora wskazują na stosunkowo dobre trendy w obszarze rozwoju gospodarczego kraju w tym rozwoju biznesu. To główny przekaz ubiegłomiesięcznej analizy Monitor Bankowy opracowywanej przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich. Monitor Bankowy to pomiar klimatu gospodarczego a badania jest przeprowadzane w cyklach miesięcznych, z tą samą 200-osobową grupą menedżerów bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków i kierujących placówkami bankowymi na terenie całego kraju.

Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw

Korzystne zmiany bankowcy odnotowują przede wszystkim w odniesieniu do perspektywy rozwoju przedsiębiorstw. Poprawa ocen zauważalna jest na rynku kredytów inwestycyjnych, nastąpił także wzrost ocen na rynku kredytów obrotowych. Zdecydowana większość bankowców oczekuje dalszego przyrostu inwestycji i poprawy klimatu gospodarczego. Również w półrocznej prognozie sytuacji ekonomicznej poprawie uległy wskaźnik prognozy sześciomiesięcznej gospodarki kraju i gospodarstw domowych.

Niemal wszyscy przedstawiciele sektor bankowego opowiadają się za wspomaganiem rozwoju gospodarczego kraju przez banki. 96 proc. badanych przedstawicieli sektora bankowego uważa, że wspomaganie rozwoju gospodarczego kraju przez banki jest ważne, bardzo ważne lub niezwykle ważne. Niewątpliwie ma to związek z przedłużającą się stagnacją w gospodarce UE i oczekiwaniem na jej przełamanie.

Zagrożenia dla rozwoju gospodarczego

Do największych zagrożeń rozwoju gospodarczego w tym rozwoju biznesu badani przedstawiciele sektora bankowego zaliczają te związane z możliwymi konfliktami - tego zdania jest co czwarty bankowiec. Jest to niewątpliwie wynikiem m.in. przedłużającego się konfliktu na wschodzie Ukrainy. Bankowcy dostrzegają również kolejne wyzwanie związane z trendami demograficznymi, czyli ujemnym przyrostem naturalnym i starzeniem się społeczeństw europejskich, w tym polskiego. Prawie jedna piąta z nich uznała ten trend za poważne zagrożenie. Prawie tyle samo badanych poważnie obawia się stanu gospodarki europejskiej. Kolejnym zagrożeniem zidentyfikowanym przez bankowców są konflikty etniczno-kulturowe – są one istotne dla 16 proc. badanych. Ostatnie zamachy w Paryżu oraz wcześniej w innych miastach Europy pokazały duży potencjał destrukcyjny działań terrorystycznych. Cześć bankowców poważnie traktuje również ryzyko destabilizacji politycznej w państwach UE. Możemy przypuszczać, że u podstaw takich obaw leżą m.in. nadchodzące wybory w Polsce oraz możliwość dojścia skrajnych ugrupowań do władzy w największych państwach UE. Badani na ostatnim miejscu postawili problemy społeczne tj. np. bezrobocie lub nierówności w dochodach.