Popularny leasing zwrotny

Leasing jest wykorzystywany jako źródło finansowania każdego typu nieruchomości. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno obiekty biurowe, handlowo-usługowe, jak również hale produkcyjne, magazynowe, salony samochodowe, hotele czy też centra logistyczne. Wydaje się, że najczęściej firmy decydują się na leasing nieruchomości z uwagi na możliwość uwolnienia tą drogą środków wcześniej zainwestowanych w nieruchomość. Z tego powodu bardzo popularną formą leasingu nieruchomości jest leasing zwrotny, który polega na odkupieniu od klienta przez firmę leasingową nieruchomości, a następnie przekazaniu jej do użytkowania dotychczasowemu właścicielowi.

Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż klient otrzymuje należność z tytułu sprzedaży nieruchomości, a sama nieruchomość i tak znajduje się cały czas 
w jego posiadaniu. Dzięki temu może on uzyskane środki ze sprzedaży zainwestować zgodnie ze swoimi potrzebami, a raty leasingowe spłacać np. z wpływów z umów najmu, które zawarł z użytkownika-
mi nieruchomości.

30 proc. różnicy

Wykorzystując formułę leasingu operacyjnego, gdzie cała rata leasingowa, tj. kapitał i odsetki są dla korzystającego kosztem uzyskania przychodu, może on w ciągu 10 lat (minimalny okres umowy dla leasingu operacyjnego nieruchomości) zamortyzować wartość nieruchomości w 54 proc., kiedy przy tradycyjnej formule finansowania 
z kapitału własnego lub kredytu zamortyzowana wartość wyniesie zaledwie 25 proc.

Do uwolnienia potencjału branży konieczne są zmiany legislacyjne

Rynek leasingu nieruchomości ma cały czas wielki potencjał rozwoju. Jednak bez zmian legislacyjnych może być to znacznie utrudnione. Bardzo popularne w państwach Europy Zachodniej transakcje leasin-
gu zwrotnego obiektów komunalnych w Polsce są niemożliwe z uwagi na blokujące tę formę finansowania przepisy o gospodarce nieruchomościami.

Z kolei przepisy podatkowe uniemożliwiają leasingowanie prawa do wieczystego użytkowania. Również minimalny 10-letni dla leasingu operacyjnego nieruchomości okres umowy leasingu znacznie ogranicza dostęp dla wielu przedsiębiorców do tego produktu. Związek Polskiego Leasingu wystąpił do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury z propozycjami zmian ustawodawczych w tym zakresie.