lisko połowa średnich firm i ponad jedna trzecia mikro i małych przedsiębiorstw korzysta z kredytów bankowych – wynika z badania „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych”. Na koniec kwietnia 2017 banki w Polsce udzieliły przedsiębiorstwom łącznie ponad 360 mld zł kredytów, z czego blisko 56 proc. – 201 mld zł – przypadało na segment MSP. Potencjał rynku kredytowego dla segmentu przedsiębiorstw w Polsce w dalszym ciągu pozostaje wysoki, podobnie jak możliwości w zakresie finansowania z wykorzystaniem środków UE.

Kredyt w banku wymieniany jest jako najbardziej powszechne zewnętrzne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw przez 48 proc. średnich firm (roczne obroty w przedziale 3,6 mln – 30 mln zł) oraz 37 proc. mikro i małych przedsiębiorstw (obroty do 3,6 mln zł). Zdecydowana większość przedsiębiorstw z obu segmentów – 89 proc. – w finansowaniu swojej działalności w dalszym ciągu preferuje wykorzystanie środków własnych – wynika z badania „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych”, zrealizowanego w drugim kwartale przez CBM INDICATOR we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich. Badanie zostało przeprowadzone wśród 1210 polskich przedsiębiorców metodą indywidualnych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych.

W 2017 roku odnotowano znaczny wzrost korzystania z kredytu inwestycyjnego. Zgodnie z wynikami badania blisko połowa (44 proc.) średnich firm oraz blisko jedna trzecia mikro i małych firm korzysta z kredytu inwestycyjnego, co oznacza w przypadku średnich firm 2-krotny wzrost, a w przypadku mikro i małych firm 2,5-krotny wzrost liczby firm korzystających z tego rodzaju kredytu bankowego porównaniu z 2015 rokiem. Dodatkowo, co trzecia średnia firma oraz co piąta mikro i mała firma korzysta z kredytu obrotowego w formie odnawialnej lub nieodnawialnej. Przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają dostępność kredytów bankowych – blisko 57 proc. średnich firm i 44 proc. mikro i małych firm pozytywnie ocenia możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego, a jedynie co dziesiąta firma negatywnie widzi trudności w dostępie do tego źródła finansowania. Jako znaczące źródła finansowania mikro, małych i średnich firm wymienić należy także leasing, pożyczki rodzinne, kredyt kupiecki oraz kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych.

Mimo że zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw – odpowiednio 78 proc. mikro i małych firm oraz 84 proc. średnich firm – odnotowała w ubiegłym roku zyski, przedsiębiorcy nie są skłonni do odkładania nadwyżek finansowych. Połowa mikro i małych oraz przeszło jedna trzecia średnich firm zatrzymuje wolne środki na rachunku, nie lokując ich. Natomiast co trzecia mała firma i co piąta średnia firma nie posiada wolnych środków. Jedynie co piąta mała firma lokuje wolne środki finansowe, natomiast w przypadku średnich firm lokowanie wolnych środków finansowych jest dwukrotnie częstsze.

 


 

Badania „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych”, zrealizowanego w drugim kwartale przez CBM INDICATOR. Badanie przeprowadzono w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w których obroty (przychody ze sprzedaży netto) w 2016 roku nie przekroczyły 30 mln złotych i które rozpoczęły działalność gospodarczą przed 31 grudnia 2015 roku. Wywiad przeprowadzany był z właścicielem lub współwłaścicielem firmy, dyrektorem lub głównym księgowym. Więcej na temat badania na www.zbp.pl.