Jednocześnie o sukcesie decydują innowacje, bowiem one przyciągają klientów, głównie tych dużych. Doświadczenia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w finansowaniu startup-ów i ich przyszłości wyraźnie potwierdzają powyższą tezę, ale też wskazują, że bez pieniędzy, kapitału trudno to osiągnąć. Ważne jest przy tym podejście osób zarządzających i zaangażowanych w powstanie i rozwój oraz bieżąca strategia biznesowa dotycząca dalszego ich rozwoju.

Finansowanie mikropożyczkami i innymi instrumentami dłużnymi, czy też poręczenia kredytowe to tylko początek w finansowaniu startup-ów. Najbardziej obiecujące wydaje się wsparcie w postaci instrumentów kapitałowych, bowiem decyduje ono o finansowaniu ich przyszłościowego rozwoju. Żeby móc zweryfikować potencjał innowacyjny startup-a trzeba zaryzykować znacznie większe kwoty niż tradycyjna mikropożyczka w wysokości 50-100 tys. zł. Potrzebny jest znacznie większy zastrzyk finansowy lub kapitałowy, najlepiej wespół z inwestorami prywatnymi.

Niedobór kapitału i zapewnienie odpowiedniego finansowania zewnętrznego dopasowanego do specyfiki startup-a stanowi zasadniczą barierę, często istotną przeszkodę w tworzeniu i rozwoju nowych firm. Z doświadczeń Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości wynika jednoznacznie, że bariery dostępu do finansowania są niwelowane wówczas, kiedy mamy do czynienia z przedsięwzięciami  innowacyjnymi. Jednocześnie innowacyjne biznesy nie mogą zaistnieć bez wiedzy i dobrze przygotowanych projektów oraz odpowiedniego finansowania, a tym bardziej bez systemowych rozwiązań ułatwiających inwestowanie w startup-y.

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe mogą być istotnym elementem zrównoważanego rynku finansowego i odpowiedzią na potrzeby startujących firm. Istotą funduszy pożyczkowych i poręczeniowych jest ułatwianie dostępu do finansowania zewnętrznego dla firm, w tym startujących w biznesie i tych które nie mogą skorzystać z komercyjnego finansowania ze strony banków.

Niewątpliwie Polska ma do nadrobienia spory dystans, jeśli chodzi o finansowanie startup-ów i ich przyszłości, a także rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. System finansowania nie daje jeszcze dzisiaj dostatecznego wsparcia startup-om i ich przedsięwzięciom będącym w fazach inicjacyjnych i potrzebuje istotnego zastrzyku kapitału. Dobrze, że powstają interesujące inicjatywy i działania typu „Scale – up”, „Starter”, „Biznest”, że kontynuowany jest program „Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie”, Inicjatywa Jeremie, w których Fundacja PFP uczestniczyła i będzie aktywnie uczestniczyć z uwagi na duże dotychczasowe zaangażowanie i doświadczenie. Należy podkreślić, że ci, którzy na czas nie otrzymają wsparcia finansowego/kapitałowego, kiedy pomysł jest młody, interesujący i innowacyjny, z bardzo wysokim pierwiastkiem szansy na udaną komercjalizację, mogą nie wykorzystać szansy, które daje im System Wsparcia. Ważne jest, aby System Wsparcia był kompleksowy, a ponad wszystko aby finansować projekty przygotowane do komercyjnego sukcesu, a nie tylko pomysły!!!

Polska Fundacja Przedsiębiorczości to nie tylko instrumenty finansowe i instrumenty wsparcia pozafinansowego typu szkolenia i doradztwo, ale także duże know-how. Tego typu instytucje mają szanse inicjować przedsięwzięcia w zakresie wsparcia finansowania dłużnego, poręczeniowego i kapitałowego dla innowacji w startujących przedsiębiorstwach, co potwierdzają uzyskane efekty.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości dokonała wsparcia finansowego (pożyczki, mikropożyczki, poręczenia) dla 10 tys. przedsiębiorców, z czego w ponad 25 proc. to firmy po raz pierwszy startujące w biznesie, o wartości ponad 1,6 mld zł. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dotyczyło 124 tys. osób, którym pomagała rozpocząć i rozwijać biznes. W ramach pilotażowych projektów inwestycyjnych wspierających typowo innowowacyjny biznes startup-ów (Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomernus Seed) dokonała 21 wejść kapitałowych, które cechują się stosunkowo wysokimi stopami zwrotu i łącznie z Siecią Aniołów Biznesu Amber utworzoną przez Fundację w 2009 roku (skupiającą ponad 60 inwestorów prywatnych, którzy z powodzeniem inwestują we współpracy z Fundacją w innowacyjne startup-y) zainwestowała 25 mln zł.

W tych pilotażowych projektach Polska Fundacja Przedsiębiorczości zrealizowała założenia dot. tworzenia lepszych warunków do finansowania pomysłów innowacyjnych startup-ów. Tym samym finansowanie i wsparcie polskich startup-ów, ich przyszłości w innowacyjnym kształcie powinno być podstawą szerokiego, narodowego Systemu Wsparcia.