Od chwili zainicjowania programu wsparcia finansowego w ramach „Jeremie“, Polska Fundacja Przedsiębiorczości udzieliła ze środków „Jeremie” wsparcia finansowego w postaci pożyczek dla 2,6 tys. przedsiębiorców na kwotę 344 mln zł.

Po uruchomieniu środków finansowych z perspektywy 2014-2020, przedsiębiorcy planujący wdrażanie i rozwijanie nowych technologii mogą liczyć też, obok pożyczek i poręczeń, na wsparcie kapitałowe funduszy wysokiego ryzyka. W ramach kształtowania nowoczesnych instrumentów finansowych, warto dostępne środki tak sprofilować, aby spora część pieniędzy trafiła na fundusze podwyższonego ryzyka: seed capital, czyli fundusze adresowane do startujących firm innowacyjnych i venture capital, z których skorzystają firmy będące w fazie rozwoju.

Dokapitalizowanie funduszy wysokiego ryzyka, które współfinansują inwestycje innowacyjne, jest drogą w kierunku nowoczesnej gospodarki, bowiem przyczyni się do finansowania innowacyjnego, ryzykownego biznesu i stworzenia nowych miejsc pracy. Nakłady na finansowanie innowacji, w tym przedsiębiorców startujących, pozostają w Polsce wciąż na dużo niższym poziomie niż w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Niestety przedsięwzięcia wysoce innowacyjne, a więc obarczone wysokim ryzykiem mogą mieć mniejsze szanse na zasilenie kapitałowe i potrzebują kosztownego wsparcia inkubacyjnego.

Na początku swojej działalności, przedsiębiorcy popełniają wiele błędów. Z doświadczeń Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości wynika, że około 60 proc. osób, które mają pomysły na innowacyjne przedsięwzięcie, nie jest przygotowana do operacyjnego prowadzenia biznesu. Mają pomysł, czują, że mogą „zawojować świat”, ale nie mają rozpoznanego rynku i często predyspozycji do zarządzania biznesem. Pomocne są szkolenia i doradztwo, które zapewnią korelację nakładów z efektami. W Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przywiązujemy dużą wagę do tego, by przygotować przedsiębiorcę do prowadzenia innowacyjnego biznesu. Nie tylko dajemy mu finansowanie w postaci pożyczki, funduszu podwyższonego ryzyka, ale także pomagamy w prowadzeniu firmy i uczymy odpowiedniego zarządzania.

Doświadczenia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach Projektu Kapitału Zalążkowego „Pomeranus Seed” i Sieci Aniołów Biznesu „Amber” (realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Działanie 3.1 3.3 Inicjowanie działalności innowacyjnej). w pełni potwierdzają, że biznes jest zainteresowany innowacjami, a przedsiębiorcy potrzebują więcej pieniędzy na innowacje. Dotychczas dokonaliśmy 21 wejść kapitałowych do wysoce innowacyjnych przedsięwzięć na kwotę bliską 14 mln zł, dokonując jednocześnie wsparcia inkubacyjnego. Projekt Fundusz Kapitału Zalążkowego „Pomeranus Seed” polegał na pozyskaniu i weryfikacji innowacyjnych projektów, a następnie ich preinkubacji oraz wsparciu kapitałowym (komercjalizacji), w formie utworzenia spółki kapitałowej i objęcia udziałów za wkład gotówkowy.

Patrząc na przedsięwzięcia 202 projektodawców, które się do nas zwróciły, jest wiele pomysłów, w które warto zainwestować. Mamy wiele projektów z branży ITC, w tym projekty związane z gospodarką morską. Jeśli uda się nam przeznaczyć na finansowanie tych i innych projektów więcej pieniędzy z funduszu podwyższonego ryzyka lub innych źródeł, mogą stać się one inwestycjami rewolucyjnymi i wygenerować wysokie stopy zwrotu.

Istotną formą wsparcia finansowego młodego innowacyjnego biznesu jest pomoc ze strony aniołów biznesu. Aniołowie biznesu skupiają się w sieciach. W sieci „Amber” Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości mamy blisko 60-ciu aniołów biznesu, osób dysponujących kapitałem, które chcą zainwestować swoje środki w nowe innowacyjne przedsięwzięcia i wesprzeć swoim know how. Osoby z Sieci Aniołów Biznesu, które mają mniejszą skłonność do ryzyka, chcą inwestować wspólnie z funduszem podwyższonego ryzyka. Do tej pory liczba zgłoszeń inwestycyjnych projektów do Sieci Aniołów Biznesu Amber przekroczyła 1300 projektów innowacyjnych. Dotychczasowa wartość inwestycji zrealizowanych dzięki działalności Sieci przekroczyła 10 mln zł.