ostatnich latach obserwujemy rosnącą rolę branży leasingowej w finansowaniu krajowych inwestycji. Leasing zyskuje także w oczach przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy przy jego pomocy finansują potrzeby inwestycyjnie firm.

Leasing jest popularny praktycznie w każdej gałęzi gospodarki. Prowadzone przez GUS cykliczne badania koniunktury (ostatnie z marca 2018 r.) pokazują, że 48,8 proc. firm z branży budowlano – montażowej wskazuje leasing jako źródło finansowania swoich inwestycji (dla porównania z kredytu korzysta 30,5 proc. firm). Na duże zainteresowanie leasingiem w tym segmencie rynku jednoznacznie wskazują także dane Związku Polskiego Leasingu. W I półroczu 2018 branża leasingowa sfinansowała transakcje, których przedmiotem były sprzęt budowlany i drogowy o wartości 1,7 mld zł, co oznacza wzrost obrotów o 64 proc. (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Firmy przemysłowe także wskazują leasing (39,5 proc. wskazań), jako źródło finansowania inwestycji.

Największym jednak segmentem polskiego rynku leasingu jest leasing pojazdów lekkich. Nowe pojazdy osobowe i dostawcze są w Polsce rejestrowane głównie na firmy (71,4 proc. udział takich rejestracji w I połowie 2018 wg. oficjalnych danych). W I połowie 2018r. polska branża leasingowa sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,8 mld zł, czyli o 21,2 proc. więcej niż przed rokiem.

Segment maszyn i urządzeń, jest drugim obok pojazdów, kołem napędowym polskiego rynku leasingu. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku łączna wartość tych aktywów wyniosła 10,3 mld zł i była wyższa o 21,2 proc. r/r. Na bardzo dobry wynik maszyn i urządzeń miały wpływ: dobra koniunktura w sektorze przemysłowym, istotne przyspieszenie inwestycji publicznych oraz wyraźne przyspieszenie w wydatkowaniu funduszy unijnych. Warto odnotować, że do końca czerwca 2018 r. zaakceptowano 57 proc. łącznej puli środków przyznanych dla Polski w ramach polityki spójności, ale co ważniejsze wzrosła również (o 54 proc. r/r) wartość już rozliczonych projektów unijnych, co w praktyce przekłada się na zrealizowane inwestycje.

Leasing jest także głównym narzędziem zaspakajania popytu na ciężkie środki transportu. Polskie firmy transportowe przewożą obecnie o 90 proc. więcej ładunków, niż w 2011 roku. W 2017 roku polska branża transportowa stała się liderem na europejskim rynku, wyprzedzając swojego największego konkurenta, czyli Niemcy. Pomimo coraz bardziej odczuwalnego braku miejscowych pracowników, uzupełnianego kadrami ze wschodu, nastroje firm branży transportu drogowego pozostają bardzo dobre. W I połowie 2018 roku wartość sfinansowanych ciężkich środków transport wyniosła 10,4 mld zł, a w całym 2018 roku spodziewamy się, że poziom ten przekroczy wartość 20 mld zł.

Kto w Polsce korzysta z leasingu?

Największą, bo liczącą ok 71,6 proc. grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. 28 proc. stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni 0,4 proc. 40 proc. małych przedsiębiorstw korzysta lub w przeszłości korzystało z leasingu, a 81 proc. korzystających z leasingu jest zadowolonych z tej formy finansowania. Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez CBM INDICATOR, na ogólnopolskiej próbie firm o obrotach nie przekraczających 5 mln zł. Jest to jednocześnie grupa, która ma najbardziej utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania. Co ciekawe, 62 proc. małych firm, aktualnie wykorzystujących leasing twierdzi, że jest on elastyczniejszą formą finansowania niż kredyt (dla kredytu analogiczny wskaźnik wyniósł tylko 8 proc.). 59 proc. firm aktualnie wykorzystujących leasing uznało, że jest on tańszą formą finasowania niż kredyt (dla kredytu analogiczny wskaźnik wyniósł zaledwie 8 proc.).

Leasing jest postrzegany, jako bezpieczniejszy (uznaje tak 64 proc. aktualnie korzystających) i bardziej przyjazny dla przedsiębiorców niż kredyt (takie zdanie wyraziło 66 proc. małych firm). Dla kredytu te wskaźniki wyniosły odpowiednio 8 i 7 proc. Do najważniejszych czynników istotnych przy wyborze firmy leasingowej respondenci zaliczyli: ofertę cenową (73 proc. – oceniło, że miało to duży lub bardzo duży wpływ), otwartość na negocjacje (69 proc.) oraz szybkość podejmowania decyzji (67 proc.).

 


 
Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która zrzesza 29 podmiotów. ZPL reprezentuje głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu. Organizacja prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz promowania leasingu, jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 46 związków z 33 krajów Europy. Więcej informacji na temat ZPL www.leasing.org.pl