wielu przypadkach z oferty można faktycznie skorzystać ale częściej okazuje się, że wybrana oferta jest w praktyce niedostępna. Spośród oferowanych form zewnętrznego finansowania polscy przedsiębiorcy najczęściej wybierają kredyt, rzadziej leasing ale coraz częściej faktoring. Podkreślmy, że w chwili obecnej faktoring jest najszybciej rosnącą usługą finansową. Faktorzy informują, że po trzech kwartałach roku odnotowali obroty o wartości ponad 113 miliardów złotych i branża wzrosła o blisko 20 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. W czym tkwi rosnąca popularność faktoringu?

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest faktoring - jest to usługa finansowa polegająca na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności (faktur) klienta, z całkowitym bądź częściowym przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców (faktoring pełny), oraz wykonywaniu przez faktora szeregu czynności dodatkowych wynikających z przejęcia wierzytelności. Jest po prostu zamianą krótkoterminowych należności powstałych w obrocie handlowym na gotówkę, bo faktor nabywa w ramach umówionego limitu nieprzeterminowane wierzytelności bieżące klienta z tytułu zrealizowanych dostaw wypłacając klientowi środki przed terminem zapadalności wystawionej faktury.

W praktyce transakcja faktoringu przebiega tak:

  1. Klient dostarcza kontrahentowi zamówiony towar/usługę i wystawia fakturę.
  2. Kopię faktury dostarcza do faktora. Po sprawdzeniu formalnym dokumentu faktor wypłaca klientowi umówioną kwotę zaliczki (najczęściej ok 80% wartości faktury).
  3. W dacie określonej na fakturze kontrahent dokonuje zapłaty za odebrany towar/usługę wpłacając należne środki na konto faktora.
  4. Po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta, faktor dokonuje rozliczenia transakcji wypłacając na konto klienta pozostałą kwotę należności z potrąceniem umówionego wynagrodzenia.
  5. W sytuacji, kiedy kontrahent opóźnia się z zapłatą, faktor może podjąć w imieniu klienta bądź własnym (faktoring pełny) czynności dyscyplinujące.

Podkreślmy, że wypłata środków następuje w zasadzie bezpośrednio po dostarczeniu faktur do faktora a klient wykorzystuje środki w ramach przyznanego limitu. Oznacza to, że w miarę spłacania wierzytelności przez odbiorców i uwolnienie limitu przyznanych środków, może przedstawić kolejne faktury do wykupu.

Nie ma uniwersalnej formy usługi, umowa faktoringu ma zróżnicowane formy a każda jest dopasowana do rzeczywistych warunków wynikających z umów handlowych klienta.

Zasadniczym kryterium umowy jest „przejęcie ryzyka”, w tym przypadku faktoring

  • Faktoring pełny - faktor wypłaca zaliczkę z tytułu wykupionych faktur i przejmuje na przyjmuje dwie podstawowe formy: siebie ryzyko wypłacalności odbiorców objętych umową, tzn. w sytuacji braku zapłaty od odbiorcy, klient nie jest zobowiązany do zwrotu zaliczki.
  • Faktoring niepełny - faktor wypłaca zaliczkę z tytułu wykupionych faktur. Ryzyko wypłacalności odbiorców pozostaje po stronie klienta, tzn. w sytuacji braku zapłaty od odbiorcy, klient jest zobowiązany do zwrotu zaliczki.

Usługa faktoringu poprawia płynność finansową. Klient nie musi czekać na swoje pieniądze, faktor przelewa należne środki natychmiast po dostarczeniu faktur.

Poprawia bezpieczeństwo obrotów handlowych. Usługa w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko niewypłacalności odbiorców, a w przypadku faktoringu  pełnego faktor przejmuje na siebie ryzyko ich wypłacalności.

Poprawia swoją konkurencyjność. Klient korzystający z faktoringu ma zapewniony stały dostęp do środków finansowych. Dzięki temu, że otrzymuje gotówkę już w momencie sprzedaży towarów/usług klient faktoringu między innymi terminowo regulować swoje zobowiązania, poprawić terminowość swoich płatności i zobowiązań oraz szybciej reagować na zamówienia kontrahentów.

Zastosowanie faktoringu optymalizuje również kontrolę należności. W ramach umowy faktoringowej obsługę wierzytelności klienta wykonuje zewnętrzna, profesjonalna firma.

Faktoring obniża koszty działalności. To faktora kontroluje stan rozliczeń z kontrahentami. Wykonywane tych czynności przez firmę zewnętrzną poprawia dyscyplinę płatniczą odbiorców i pozwala znacznie obniżyć koszty administrowania należnościami. Firma nie musi wykonywać czynności, takich jak bieżąca kontrola rozliczeń, wysyłanie ponagleń i monitów, czy windykacji zaległych wierzytelności.

Podkreślę fakt, że w faktoringu kluczowe są wierzytelności klienta. Jeśli więc przedsiębiorca ma licznych odbiorców, sprzedaje towary/usługi na zasadzie odroczonej zapłaty i może wykazać dobrą historię rozliczeń z odbiorcami to w naturalny sposób jest potencjalnym beneficjentem faktoringu. Przedsiębiorcy, którzy rozważają wybór tej usługi mogą wykorzystać niedoceniany przy innych formach kredytowania składnik bilansu w postaci „wierzytelności”.