Jako dostawcy, producenci czy podwykonawcy, często uzależnieni są od większych firm na rynku. Tym samym nie tylko muszą mierzyć się z konsekwencjami nieszczęśliwych zdarzeń losowych jak np. pożar, ale także ryzykiem niedotrzymania warunków umowy przez partnera biznesowego.

Sposób na nierzetelnego kontrahenta

Z raportu o stanie sektora MSP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2016 r. wynika, że choć opóźnienia płatności nie są jedynym zagrożeniem dla utraty płynności finansowej, to w Polsce na ten problem wskazuje aż 44 proc. firm. Ryzyko prowadzenia działalności można ograniczyć z jednej strony poprzez dokładną analizę biznesową oraz weryfikację kontrahentów przez wyspecjalizowaną firmę, z drugiej zaś dzięki ubezpieczeniu kluczowych kontraktów.

Jednym z dostępnych na rynku rozwiązań jest ubezpieczenie należności. Chroni ono przedsiębiorstwo przed nagłymi stratami jakie mogą pojawić się w przypadku nieuzasadnionego i nieprzewidzianego wstrzymania płatności ze strony kontrahenta. Przed wystawieniem polisy ubezpieczyciel ocenia m.in. stabilność finansową, zdolność kredytową oraz rzetelność płatniczą partnerów biznesowych klientów. Dzięki niej, gdy partner biznesowy nie opłaci faktury za objętą ochroną transakcję, ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie lub ewentualnie wesprze w procesie odzyskiwania należności.

Przerwa w produkcji to nie koniec biznesu

Znaczącym obciążeniem dla funkcjonowania firmy są straty powstałe w skutek niespodziewanego zdarzenia losowego, jak np. powódź. O ile ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych lub wszystkich ryzyk pokryje koszty odtworzenia zniszczonych dóbr, to nie wyrówna strat wynikających z np. przerwy w produkcji. Straty pośrednie nie tylko mogą zakłócić funkcjonowanie firmy, ale również zagrozić jej przyszłości. W takich sytuacjach sprawdza się ochrona od utraty zysków. Polisa zabezpiecza przedsiębiorcę przed stratami wynikającymi ze spadku wartości obrotów oraz ze wzrostu kosztów wytwarzania, poniesionych na kontynuowanie działalności po wystąpieniu szkody majątkowej. W ramach tego ubezpieczenia dostępne są również rozszerzenia, np. pokrycie zwiększonych kosztów działalności, które określone są odrębnym limitem.

Za wyrządzone szkody

O ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności, przedsiębiorcy powinni pomyśleć niezależnie od tego, czy prowadzą podatną na codzienne ryzyko działalność gospodarczą, jak gabinet kosmetyczny czy firmy budowlane. Odpowiednia polisa zabezpieczy budżet firmy przed kosztami wypłaty odszkodowania  w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej. W zakres takiej polisy może wchodzić m.in. ubezpieczenie pracodawcy, OC za szkody w mieniu przechowywanym, za produkt , a nawet za szkody powstałe w wyniku zanieczyszczenia środowiska.

Gdy składka jest zbyt wysoka

Małe i średnie firmy nie dysponują takimi budżetami, jak duże korporacje, stąd wysokość składki nie jest dla nich bez znaczenia. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo funkcjonuje w warunkach ograniczeń finansowych, przedsiębiorca powinien przeprowadzić ocenę ryzyka, wytypować strategiczne dla działalności firmy zasoby oraz określić zdarzenia, które w sposób długotrwały mogą przerwać działalność firmy. Proces ten jest niezbędny do określenia potrzeb ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa. Dzięki wsparciu brokera, agenta lub ubezpieczyciela możliwe jest ustalenie kluczowych obszarów oraz określenie wysokości sum, które z jednej strony nie obciążą nadmiernie budżetu, z drugiej zaś adekwatnie zabezpieczą interes firmy.


Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.