Od roku 2004 ekostandard Zielone Biuro rozwija się z dużym powodzeniem i jest obecnie najbardziej rozpoznawalnym ekostandardem w Polsce, za czym przemawia przystąpienie do programu wielu wiodących organizacji.

Organizacje, w tym firmy, samorządy i organizacje pozarządowe, które realizują swoją działalność z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko naturalne mogą, dzięki spełnieniu kryteriów ekostandardu, ubiegać się o otrzymanie ekocertyfikatu Zielone Biuro. Przyznanie ekocertyfikatu dla organizacji wiąże się z wymiernymi korzyściami takimi, jak:

  • obniżenie kosztów funkcjonowania organizacji w długim okresie czasu poprzez m.in. propagowanie dobrych praktyk oraz postaw i nawyków pracowników związanych z racjonalnym wykorzystywanie zasobów,
  • budowa wizerunku organizacji, jako przyjaznej dla środowiska naturalnego,
  • spełnienie wymagań kontrahentów poszukujących do współpracy organizacji, które mogą wykazać potwierdzone działania przyjazne dla środowiska naturalnego,
  • udział w społeczności firm wyróżnionych ekocertyfikatami, dzięki czemu możliwa jest wymiana dobrych praktyk, doświadczeń oraz wzajemna promocja,
  • wzrost lojalności pracowników dzięki podejmowaniu wspólnych działań w obszarze ekologii,
  • oddziaływanie na interesariuszy poprzez przyjętą przez organizację postawę ekologiczną.

Jak ubiegać się o ekocertyfikat ?

Po podjęciu decyzji przez kierownictwo organizacji dotyczącej ubiegania się o ekocertyfikat. Drogę do jego otrzymania, a zarazem potwierdzenie spełnienia kryteriów ekostandardu Zielone Biuro możemy podzielić na kroków:

1. Wyrażenie woli ubiegania się o ekocertyfikat

W tym celu należy wypełnić dostępną deklarację i przesłać ją w wersji elektronicznej oraz papierowej do siedziby Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Na tym etapie organizacji może określić także zakres swoich działań związanych z wdrożeniem ekostandardu. Do wyboru są trzy opcje. Istnieje możliwość przeprowadzenia audytu certyfikującego, gdy organizacja jest pewna spełnienia kryteriów i nie wyraża potrzeby wcześniejszej konsultacji. Opcja druga zakłada sytuację, w której organizacja przystępująca do programu chciałaby skorzystać z doradztwa, które miałoby dać odpowiedź na pytanie w jakim stopniu kryteria ekostandardu są spełnione. Trzecia opcja zakłada natomiast rozszerzenie opcji drugiej o szkolenia dla pracowników, aby już na początku drogi z ekocertyfikatem budować świadomość ekologiczną pracowników.

2. Określenie składu zespołu eksperckiego realizującego działania zgodnie z zakresem wykazanym w deklaracji przystąpienia.

W zależności od wybranej w kroku pierwszym opcji dobierani są specjaliści, których zadaniem będzie np. przeprowadzenie konsultacji, szkoleń, audytów i raportów.

3. Współpraca mająca na celu pomoc w spełnieniu kryteriów ekostandardu lub stwierdzenie ich spełnienia.

W przypadku, kiedy organizacja oczekuje przeprowadzenia audytu certyfikującego bez doradztwa ani szkoleń, wówczas współpraca polega na przeprowadzeniu w organizacji audytu stwierdzającego stopień spełnienia kryteriów. Jak opisano w kroku pierwszym współpraca może być rozszerzona o audyt wstępny oraz o szkolenia dla pracowników.

4. Przyznanie ekocertyfikatu Zielone Biuro

Po stwierdzeniu spełnienia wszystkich kryteriów przyznawany jest ekocertyfikat Zielone Biuro.

Kryteria ekostandardu Zielone Biuro

Kryterium 1: Wdrożona polityka środowiskowa

Kryterium 2: Zarządzanie energią elektryczną i cieplną

Kryterium 3: Obowiązek monitorowania emisji CO2

Kryterium 4: Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i surowcami

Kryterium 5: Zarządzanie wodą

Kryterium 6: Zarządzanie odpadami

Kryterium 7: Przyjazne środowisko pracy

Kryterium 8: Polityka zakupów

Kryterium 9 : Edukacja ekologiczna pracowników i klientów

Spełnienie powyższych kryteriów nie jest trudne, a pozytywny wynik audytu certyfikującego jest podstawą do przyznania organizacji prestiżowego wyróżnienia. Otrzymanie ekocertyfikatu Zielone Biuro jest jednocześnie kolejnym etapem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.