gospodarce opartej na wiedzy, innowacyjność jest jednym z czynników przewagi konkurencyjnej a wdrażanie nowych produktów, technologii i nowoczesnych procesów jest niezbędne do konkurowania na globalnym rynku. Przedsiębiorcy są świadomi konieczności wdrażania innowacji, jednak bez wsparcia pieniędzmi z zewnątrz często nie podejmują działań w zakresie innowacyjności, ze względu na obawy związane ze zbyt dużym ryzykiem. Z drugiej strony wielu przedsiębiorców boi się ryzyka związanego z pieniędzmi, jeśli nie ma wsparcia merytorycznego ze strony wyspecjalizowanych instytucji. Podobne zachowania występują wśród osób rozpoczynających nową działalność gospodarczą.

Pieniądze to nie wszystko, chociaż nie jest łatwo uzyskać je w szczególności na innowacyjne przedsięwzięcia. W ostatnich latach wystąpiło zjawisko istotnego zwiększenia podaży pieniądza zewnętrznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym również dla absolwentów wyższych uczelni, z nadzieją na wdrażanie przez tych ostatnich pomysłów innowacyjnych w nowym biznesie. Coraz powszechniejsze są również poręczenia kredytowe, które ograniczają ryzyko w biznesie.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości wspiera innowacyjność i start w biznesie poprzez zróżnicowane instrumenty finansowe i pozafinansowe dostosowane do oczekiwań i specyfiki przedsiębiorców, poprzez doradztwo, szkolenia, preinkubację, wejścia kapitałowe do innowacyjnych przedsięwzięć oraz finansowanie zwrotne oraz poręczenia kredytowe.

Projekty realizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości zostały stworzone, aby połączyć instrumenty finansowe ze wsparciem merytorycznym, co ogranicza ryzyko pieniądza i zachęca do rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym innowacyjnej, rozumianej jako to wszystko co przynosi zyski. W rozumieniu biznesu, innowacje to po prostu to wszystko co się sprzedaje na rynku.  Warto wskazać, że praktyczne zastosowanie instrumentów wsparcia (finansowego i pozafinansowego) na przykładzie projektów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości może być potwierdzeniem tezy, że droga do ograniczenia ryzyka w biznesie może być prostsza przy zewnętrznym wsparciu merytorycznym.

Na początku swojej działalności, przedsiębiorcy mogą popełniać krytyczne błędy. Z doświadczeń Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości wynika, że blisko 30 % osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą nie jest przygotowana do prowadzenia biznesu. Wskaźnik ten jest wyższy w przypadku przedsięwzięć innowacyjnych. W ponad 50 %, w przypadku osób mających pomysły na innowacyjne przedsięwzięcie, nie są one przygotowane do operacyjnego prowadzenia biznesu. Mają pomysł, ale nie mają rozpoznanego rynku i często predyspozycji do zarządzania biznesem.

Pomocna jest tutaj preinkubacja (sprawdzenie czy pomysł biznesowy odniesie sukces w zderzeniu z rynkiem), szkolenia i doradztwo, które zapewnią korelację nakładów z efektami. Preinkubacja, najczęściej realizowana w ramach funduszu kapitału zalążkowego umożliwia startującemu przedsiębiorcy (start-up) wypróbowanie swoich sił na wolnym rynku i stwarza warunki do rozwoju pomysłów innowacyjnych i ich komercjalizacji. Głównym celem preinkubacji jest identyfikacja innowacyjnych rozwiązań i sprawdzenie ich potencjału rynkowego m.in. przez przeprowadzenie badań i analizę innowacyjnego rozwiązania, analizę rynku, opracowanie biznesplanu czy studiów wykonalności oraz prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.