To jeden ze sposobów realizacji celów naszej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument zakłada m.in. zwiększenie stopy inwestycji do co najmniej 25 proc. PKB w 2020 r., a PPP pozwala pozyskać kapitał na te inwestycje.

Obecnie mamy w Polsce 102 projekty PPP o łącznej wartości ponad 5 mld zł. Około 20 proc. rozpoczętych postepowań przetargowych kończy się sukcesem. Zdecydowana większość przedsięwzięć to projekty samorządowe, brakuje natomiast inwestycji rządowych w tej formule mających istotne oddziaływanie na naszą gospodarkę. Taka sytuacja nas nie satysfakcjonuje.

Dlatego realizujemy szereg działań, które pobudzą rynek PPP. Do końca roku opracujemy rządową politykę w zakresie wspierania partnerstwa. Takie dokumenty ma wiele krajów, np. Wielka Brytania, Kanada, Australia czy Irlandia. Będziemy czerpać z ich doświadczeń. Do pracy w specjalnie utworzonej grupie roboczej zaprosiliśmy wybitnych ekspertów. Taki dokument był długo oczekiwany przez rynek i będzie stanowić sygnał dla inwestorów i strony publicznej, że obecny rząd poważnie myśli o PPP.

Ruszyliśmy też z przeglądem prawa. Nie ma co prawda barier uniemożlwiających realizację inwestycji PPP, ale są takie, które bardzo to utrudniają. Najwięcej barier widzimy nie w ustawach bezpośrednio regulujących partnerstwo, lecz w innych przepisach, stosowanych już na etapie wdrażania projektu.

Powstanie również lista potencjalnych inwestycji PPP. Trafią na nią zweryfikowane przez resort i wstępnie ocenione projekty. Przepływ informacji na temat możliwości i planów administracji publicznej w zakresie PPP jest szczególnie istotny z punktu widzenia prywatnych inwestorów. Dodatkowo, obecność projektów na liście będzie sygnałem, że ministerstwo ocenia je pozytywnie.

Wspieramy już kilka projektów. Chcemy jednak zbudować większy portfel inwestycji do wsparcia. Powinny to być nie tylko projekty samorządowe, ale także rządowe, które będą inspirowały do stosowania PPP na większa skalę. Pomoc będzie świadczona i finansowana przez resort.

Zamierzamy wciąż pracować nad wzorcowymi dokumentami, z których będzie można skorzystać przy realizacji projektów PPP. Opracujemy standardy i wytyczne w zakresie przygotowania inwestycji, dokumentacji przetargowych i wzorów umów. Dzięki nim, obie strony partnerstwa – publiczna i prywatna – nie będą musiały wyważać otwartych już drzwi.

Jeszcze w tym roku MR rozpocznie realizację trzyletniego projektu dotyczącego rozwoju PPP w Polsce. Opracowaliśmy specjalny program szkoleniowy dedykowany administracji rządowej i samorządowej, w tym, co szczególnie istotne, instytucjom kontrolującym projekty PPP. Obejmuje on kompleksowo tematykę całego procesu realizacji przedsięwzięć przy wykorzystaniu tej formuły.

Poza tym, wciąż staramy się przekonywać rynek do PPP i tworzyć dobry klimat do realizacji tego typu projektów. PPP to przede wszystkim kwestia ekonomii i jeśli jego zastosowanie jest ekonomicznie uzasadnione, przynosi korzyści wszystkim uczestnikom rynku.