Warte podkreślania jest to, że rynek w Polsce ciągle się rozwija. Tylko w 2015 r. powstało prawie 530 tys. nowych podmiotów gospodarczych.² Entuzjazm wywoływany tymi optymistycznymi statystykami studzi jednak GUS, według którego w ciągu pięciu pierwszych lat stopa przeżycia firmy w Polsce wynosi jedynie 44,28 proc.³. Przyczyn tego zjawiska może być wiele, ale z pewnością jedną z nich są problemy związane z płynnością finansową wywołane nieprzewidzianymi zdarzeniami. Dlatego z pomocą właścicielom firm przychodzą ubezpieczyciele, którzy oferują produkty zabezpieczające interesy ich klientów.

Sektor małych przedsiębiorstw cechuje się ogromną różnorodnością. Jednak wspólną cechą tych firm, szczególnie tych, które rozpoczynają działalność jest to, że  bazą ich powstania są jednocześnie umiejętności osób je prowadzących oraz mienie konieczne do wykonywania określonych produktów, czy usług. Wyposażenie firmy finansowane jest z oszczędności lub za pomocą kredytu. Dlatego utrata tych przedmiotów może przekreślić dalsze plany dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa.  W skład  ubezpieczonego mienia mogą wchodzić oprócz przedmiotów będących własnością przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa  także przedmioty należące do pracowników (z wyłączeniem środków pieniężnych). Dlatego jednym z podstawowych produktów, którymi powinni zainteresować się przedsiębiorcy są właśnie ubezpieczenia majątkowe. Obejmować one mogą zarówno mienie stanowiące własność ubezpieczonego, jak i to, które firma i jej pracownicy użytkują na podstawie umowy. Ubezpieczeniu mogą także podlegać dobra przekazane ubezpieczonemu m.in. w celu wykonania określonej usługi lub przechowania, np. naprawy sprzętu specjalistycznego. Przy wyborze zakresu ubezpieczenia, przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, szczególnie ten majątek, którego zniszczenie lub uszkodzenie mogłoby praktycznie uniemożliwić dalsze prowadzenie działalności operacyjnej firmy.

Większość małych przedsiębiorstw należy do sektora usług, w szczególności są to firmy z obszaru IT, internetu, biura projektowe, kancelarie prawne, gabinety lekarskie itp.  Dla tych firm kluczowe są zasoby danych gromadzonych na trwałych nośnikach danych oraz oprogramowanie. Ubezpieczając sprzęt elektroniczny w raz z dodatkową opcją obejmującą zakresem ochrony utratę danych przedsiębiorca podnosi swoje bezpieczeństwo w dwójnasób. Z jednej strony otrzymuje pomoc, jeżeli dojdzie do utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego razem ze wszystkimi dokumentami w nim się znajdującymi. Z drugiej strony dostosowując się do wymogów zakładu ubezpieczeń, określających sposób dokonywania i przechowywania kopii zapasowych w sposób znaczący obniża prawdopodobieństwo utraty kluczowych dla firmy plików i programów.

Należy pamiętać także o tym, że szkoda spowodowana zdarzeniem losowym takim jak np. pożar, poza stratami w majątku, może spowodować także utratę przychodów  przedsiębiorstwa oraz narazić je na dodatków koszty (np. najem lokalu zastępczego). Ubezpieczenie mienia pokrywa koszty związane z odtworzeniem zniszczonego majątku, nie wyrównuje jednak strat finansowych związanych z przerwą w działalności gospodarczej. Pewność rekompensaty zapewnia w tym przypadku polisa od utraty zysku. Ubezpieczenie takie obejmuje straty wynikające z konieczności ponoszenia kosztów stałych pomimo zaniechania lub ograniczenia działalności gospodarczej oraz te wynikające ze wzrostu kosztów produkcji poniesionych na wznowienie działalności po zaistnieniu szkody majątkowej.

Ponadto może się zdarzyć, że przedsiębiorstwo, w sposób niezamierzony wyrządzi szkodę osobom trzecim, to znaczy klientom, kontrahentom lub przypadkowy, niezwiązanym z firmą osobom. Szczególnie w przypadku małych i średnich firm konieczność poniesienia finansowych konsekwencji takiej szkody może zachwiać stabilnością finansową firmy i przesądzić o jej dalszych losach. Również przed tego typu zagrożeniami może ochronić firmę polisa OC. W większości przypadków jest ona dobrowolna, jednak w polskim systemie prawnym funkcjonuje wiele obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej np architektów, adwokatów, radców prawnych, podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

¹ Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014

² Nowe firmy w Polsce

³ Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014