W tym procesie z pomocą zespołom BHP przychodzą nowoczesne rozwiązania i technologie – ograniczające do minimum możliwość błędu. Ustalenie stopnia zużycia oraz harmonogramu wymiany środków ochrony indywidualnej to bardzo istotny element zapewnienia skutecznej ochrony pracownikom. Problem ten w szczególności dotyczy ochron układu oddechowego i pochłaniaczy, których zadaniem jest oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń w postaci par i gazów czynników chemicznych.  Zużycie pochłaniacza to czas do momentu, gdy zawarty w nim węgiel aktywny ulegnie wysyceniu i przepływające przez niego pary lub gazy nie są już więcej wiązane. Mamy wówczas do czynienia z tzw. przebiciem chemicznym. W przeciwieństwie do filtrów cząstek stałych (np. półmasek jednorazowych wykonanych z włókniny filtracyjnej) koniec czasu użytkowania pochłaniaczy nie objawia się utrudnionym oddychaniem. To właśnie dlatego tak ważne jest, by pochłaniacze chroniące przed gazami i parami były wymieniane we właściwym momencie. Zbyt długie korzystanie z pochłaniacza może sprawić, że zagrożenia przedostaną się do dróg oddechowych.

Rosnące wymagania użytkowników oraz wynikająca z regulacji prawnych dbałość pracodawców o bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania czynności zawodowych w warunkach występowania zagrożeń  stanowi wyznacznik ciągłego rozwoju środków ochrony indywidualnej. Jedno z najbardziej aktualnych rozwiązań dostępnych na rynku w zakresie środków ochrony układu oddechowego stanowi seria pochłaniaczy gazów i par organicznych ze wskaźnikiem zużycia ESLI (ang. End-of-Service-Life Indicator). Rozwiązanie to stanowi istotny przełom w ocenie końca czasu użytkowania oraz sygnalizacji czasu wymiany pochłaniaczy i zostało opracowane oraz wprowadzone do użytku przez firmę 3M. Dotychczasowe rozwiązania polegają na ocenie końca czasu użytkowania i ustaleniu harmonogramu wymiany pochłaniaczy na podstawie smaku lub zapachu. Taka subiektywna metoda oceny zużycia zakłada identyfikację zagrożenia w momencie, gdy pary i/lub gazy substancji chemicznych przedostają się przez zużyty pochłaniacz. To właśnie z tego powodu wskazane jest, by nie polegać na ustalaniu czasu wymiany pochłaniaczy wyłącznie na podstawie smaku lub zapachu, lecz wymieniać je zanim nastąpi całkowite zużycie. Opisany powyżej wskaźnik ma postać intuicyjnego znacznika kreskowego, który podczas pracy w warunkach występowania par lub gazów organicznych pozwala wizualnie ustalić, czy konieczna jest wymiana pochłaniacza. Wskaźnik ESLI znajduje się wewnątrz pochłaniacza, przy złożu węgla aktywnego, a przepływające przez niego pary lub gazy organiczne absorbowane są również przez wskaźnik. Powiększający się pasek wskaźnikowy jest widoczny na bocznej ścianie pochłaniacza i pomaga określić pozostały czas jego użytkowania.

Monitorowanie faktycznego zużycia i utraty parametrów ochronnych, realizowane za pomocą różnego rodzaju wskaźników i/lub czujników, stanowią przyszłość dla współczesnych środków ochrony indywidualnej. Rozwiązania tego typu w istotny sposób podnoszą bezpieczeństwo w pracy, jak również  pozwalają na optymalne wykorzystanie wyrobów przeznaczonych do ochrony pracowników narażonych na zagrożenia o różnej intensywności.