ołączenie korzyści płynącej z siły i potencjału rynku oraz zaangażowania franczyzobiorcy może zagwarantować sukces. Aby tak się stało Franczyzobiorca może skorzystać z nowoczesnych i kompleksowych źródeł finansowania, którymi dysponują banki, np.:

1. Konto firmowe – bez opłat za prowadzenie rachunku pod określonymi przez bank warunkami, bez opłat za wszystkie przelewy internetowe do ZUS i US, oferujące również inne korzyści,

2. Kredyty bankowe, m.in. kredyty na bieżącą działalność – oferowane na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością, w tym kredyty obrotowe (długi okres kredytowania, elastyczne warunki i szybka decyzja kredytowa), kredyt w rachunku bieżącym (wygodne limity kredytowe na dowolny cel związany z bieżącą działalnością oraz możliwością wielokrotnej spłaty i ponownego uruchamiania w okresie kredytowania do wysokości ustalonego limitu, dostępne w różnych walutach przy minimum formalności),

3. Leasing – możliwość finansowania inwestycji bez konieczności pełnego angażowania środków własnych; spłata rat leasingowych dokonywana jest z bieżących przychodów generowanych podczas używania leasingowanych przedmiotów,

4. Gwarancje bankowe, np.:

  • gwarancja de minimis – udzielana jest na zabezpieczenie spłaty kredytu finansującego bieżącą działalność gospodarczą przyznanego mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy (MŚP), który spełnia definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i posiada zdolność kredytową; gwarancje te udzielane są na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych i obrotowych, w tym w rachunku bieżącym w ramach Funduszu Gwarancyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Banki proponują Franczyzobiorcom różne modele elastycznego i wszechstronnego finansowania, które uwzględnia różne typy kredytów, spełniających wszelkie potrzeby finansowe sieci franczyzowej i franczyzobiorców, a także rozwiązania obsługi finansowej dopasowane do preferencji oraz charakteru działalności całej sieci.

Franczyza, jako rodzaj działalności gospodarczej, może być dofinansowywana z Funduszy Europejskich. Franczyzodawcy mogą starać się o pozyskanie środków unijnych w ramach Programu Kapitał Ludzki albo z wojewódzkich programów regionalnych, jednak na ściśle określonych zasadach.

Umowa franczyzy, określająca relacje pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, ma charakter dwustronny, co może w znacznym stopniu utrudnić dostosowanie projektu do wymogów instytucji przydzielającej dotację. Beneficjent unijnych środków (franczyzodawca) musi w prezentowanym biznesplanie uwzględnić jedynie tych franczyzobiorców, z którymi współpraca nie naruszy zasad warunkujących dofinansowanie z UE.

To jest zestaw instrumentów finansowych o uniwersalnym charakterze, czyli można z nich korzystać w różnej kompozycji. Czasami łącząc kilka, a czasami wybierając jeden, za to najbardziej korzystny lub zrozumiały. Ta uniwersalność oznacza także, iż zestaw ten można stosować dla finasowania nie tylko franczyzy. W niektórych przypadkach wybór może zależeć od dostępu w ramach jednego banku, nie wszystkie bowiem mają pełny zestaw. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że w dużych bankach oferta jest pełna, włączając te produkty, które z racji swojej konstrukcji podatkowo-prawnej są oferowane przez wydzielone spółki z grupy bankowej, jak leasing czy faktoring. Warto też, nawet w przypadku pełnej oferty bankowej, zbadać, czy konkretny bank ma doświadczenie w finansowaniu franchisingu, a może nawet wyspecjalizowaną komórkę w tym zakresie. Ułatwi to rozmowę i na pewno skróci czas dochodzenia do realnych pieniędzy na rozwój.