efinicji sukcesu w biznesie jest tyle, ilu przedsiębiorców, którzy mierzą się z wyzwaniami stawianymi przez rynki. Każdy z nich inaczej zdefiniuje swoje cele biznesowe, jak również to, co jest miarą sukcesu. Dla dużego dystrybutora produktów żywnościowych sukcesem będzie np. pozyskanie maksymalnej liczby stałych odbiorców wśród sieci dyskontów. Dla mniejszego podwykonawcy – może to być stały wzrost dochodów i zadowolenie zleceniodawców.

Zmiany zachodzące w gospodarce sprawiają, że istotnym warunkiem sukcesu firmy staje się zarządzanie finansami. Dzieje się tak zarówno w lokalnym, jak i w światowym systemie obrotu towarami i usługami. Przedsiębiorczość weszła w fazę konkurowania na polu zdolności finansowych. W wyścigu tym wygrywa ten, kto będzie w stanie zachować płynność przy rosnących zamówieniach i obrotach.

Dla 75 proc. firm z listy Fortune 500 przeważającą część aktywów stanowią należności. Zarządzają więc wierzytelnościami poprzez kontrolę kredytową oraz proces inkasa i płatności. Funkcje strategiczne związane z zarządzaniem zobowiązaniami i należnościami stają się dla nich coraz ważniejsze.

Jednym z narzędzi, które może wspierać firmy w zarządzaniu płynnością finansową jest faktoring. To usługa finansowa, w której firmy sprzedają część lub całość swoich należności faktorowi (może nim być bank lub wyspecjalizowana firma faktoringowa) w celu pozyskania gotówki. Zamiast czekać na płatność od klientów np. 60 dni mogą poddać wierzytelność cesji na faktora i otrzymać gotówkę już w dniu wystawienia faktury. Faktoring pozwala na uwolnienie środków na bieżące płatności i inwestycje.

W Polsce z oferty tej korzysta ok. 20 tys. przedsiębiorców. Zamieniają należności na gotówkę. Terminy płatności, jakich oczekują podmioty zamawiające, zwłaszcza duże i o silnej pozycji rynkowej, są długie i w niektórych przypadkach sięgają nawet do pół roku. Dzięki faktoringowi środki z tytułu wystawionych faktur dostawcy otrzymują natychmiast i mogą bez przeszkód dynamicznie rozwijać swoje biznesy.

Faktoring rozwiązuje kluczowy problem z jakim borykają się przedsiębiorcy. Stanowi antidotum na opóźnienia w płatnościach kontrahentów. Są one wciąż największym problemem, z jakim borykają się obecnie polscy przedsiębiorcy, jak wynika z badania postrzegania faktoringu, przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Związku Faktorów.

Dla ponad połowy przedsiębiorców nieprzestrzeganie terminów płatności faktur przez kontrahentów, domaganie się wydłużonych terminów zapłaty, a także ryzyko ich niewypłacalności stanowi kluczowy problem dla funkcjonowania firm. Dlatego możliwość korzystania z usług faktoringowych jest dla nich warunkiem rynkowego sukcesu.

Bywa jednak, że w umowach pomiędzy kontrahentami jedna ze stron, najczęściej kupujący umieści klauzulę zakazującą cesji wierzytelności wynikającej z faktur. Na ogół robią tak duzi odbiorcy, warunkując w ten sposób podjęcie współpracy. Zapis taki staje się przeszkodą w swobodnym dysponowaniu należnościami a w konsekwencji utrudnieniem w pozyskiwaniu finansowania, którego zabezpieczeniem jest cesja należności.

Aby wspomóc przedsiębiorców i ułatwić im dostęp do finansowania, które jest niezbędne do ich rozwoju i osiągnięcia sukcesu, Polski Związek Faktorów wyszedł z propozycją zniesienia bariery jaką są klauzule zakazujące cesji w umowach handlowych. Pod hasłem „Wolne Faktury – bez zakazu cesji” środowisko ekspertów w dziedzinie zarządzania płynnością firm postuluje, aby odejść od stosowania takich klauzul. Blokują one dostawcom możliwość sięgnięcia po finansowanie w oparciu o te faktury. Powoduje to, że niejednokrotnie wycofują się oni w przyszłości z zaopatrywania takich kontrahentów na czym tracą obie strony. Zakaz cesji powoli staje się więc klauzulą, która nikomu już nie przynosi korzyści. Traci natomiast gospodarka i wraz z nią budżet państwa.