Jestem przekonany, że potrzebujemy nowego spojrzenia na wszystkie aspekty przedsiębiorczości – która przekłada się na konkretne, przemyślane działania. Inicjatywy podejmowane i zrealizowane przez Ministerstwo Gospodarki zarówno na poziomie krajowym, jak i ogólnoeuropejskim wpisują się również w tę długofalową perspektywę, a dotyczą każdego rodzaju biznesu, w tym franczyzy, która jest coraz bezpieczniejsza i uwzględnia tak ważne wartości jak zaufanie, chęć do konstruktywnej współpracy i transferu wiedzy.

Punkt po punkcie

Wśród strategicznych priorytetów jest usystematyzowanie istniejącego dorobku prawnego oraz zracjonalizowanie procesu legislacyjnego. Poprawiamy zatem otoczenie biznesu, a przede wszystkim likwidujemy bariery w prowadzeniu firmy – upraszczając prawo i obciążenia administracyjne i informacyjne przedsiębiorców. Efektem przyjęcia czterech tzw. ustaw deregulacyjnych jest wprowadzenie w latach 2011-2014 blisko 300 zmian w ponad 100 ustawach, które wspierają przedsiębiorców w prowadzeniu firm. Kolejnym przykładem jest wdrożenie tzw. zasady „dwóch terminów”, zgodnie z którą tylko dwa razy w roku kalendarzowym, 1 stycznia i 1 czerwca, wchodzą w życie przepisy przyjmowane przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i ministrów, określające warunki wykonywania działalności gospodarczej.

Uproszczenie procedur

Elektronizację procedur administracyjnych wprowadza z kolei ustawa o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Dzięki temu wprowadzone zostały jednolite w skali kraju wzory pism, przede wszystkim dotyczące wydania zezwolenia, wpisu do rejestru czy wydania zaświadczenia. Jedną z naszych inicjatyw, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców, jest też nowe Prawo Działalności Gospodarczej. Projekt ustawy, po przyjęciu przez Radę Ministrów, jest na etapie prac parlamentarnych. Upowszechniamy polubowne metody rozwiązywania sporów gospodarczych, które są alternatywą dla drogich i często przedłużających się sporów sądowych. Wspólnie z resortem sprawiedliwości przygotowaliśmy ustawę o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, którą Sejm przyjął 24 lipca 2015 r. Z całą pewnością mogę stwierdzić także, że sprawdza się system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki niemu do minimum ograniczyliśmy formalności z rejestracją działalności gospodarczej – która jest bezpłatna i odbywa się on-line.

Przydatne narzędzia

Rozbudowujemy również inne, przydatne narzędzie dla przedsiębiorców – tzw. Pojedynczy Punkt Kontaktowy, dostępny on-line na stronie (www.biznes.gov.pl). Znaleźć tam można poradniki i opisy procedur wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu, zawieszaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej w Polsce, a także zasady świadczenia usług w Unii Europejskiej oraz informacje na temat uznawania kwalifikacji zawodowych. Przeprowadzane w ostatnich latach zmiany uproszczeniowe owocują poprawą pozycji Polski w niektórych międzynarodowych rankingach konkurencyjności. W najnowszym raporcie Banku Światowego Doing Business 2015 Polska po raz pierwszy znalazła się w czwartej dziesiątce państw o najbardziej przyjaznym otoczeniu dla przedsiębiorczości, plasując się na 32. pozycji wśród 189 państw. Na uwagę zasługuje zwłaszcza awans Polski jeżeli chodzi warunki prowadzenia działalności gospodarczej, oceniany za pomocą wskaźnika DTF. Określa on łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do hipotetycznego państwa, które osiągałoby najwyższe wyniki we wszystkich obszarach. Wyniósł on 73,56 proc. i jest to najlepszy wynik naszego kraju w historii rankingu.