e zasoby, to unikalne przewagi firmy, a w tym rozwiązania organizacyjne i technologiczne, know-how czy wiedza. Czynniki te niełatwo imitować konkurencji, dzięki czemu firma uzyskuje przewagę i ma możliwość czerpania ponadprzeciętnych zysków. Szczególnym wyróżnikiem strategii opartych na outsourcingu jest to, że dla tworzenia przewagi konkurencyjnej firmy sięgają po zasoby i procesy znajdujące się poza organizacją i nie dążą do ich wykonywania w ramach przedsiębiorstwa macierzystego. Dzięki takiemu działaniu strategie oparte na outsourcingu pozwalają wielu firmom nie tylko obniżyć koszty czy korzystać doświadczenia know-how podmiotów zewnętrznych, ale często dają również możliwość szybszego osiągania postawionych celów rynkowych.

Znaczenie outsourcingu w strategiach organizacji zmienia się w czasie. Początkowo głównym motywem outsourcingu były czynniki kosztowe. Z czasem jednak nastąpiła ewolucja tego podejścia i dążenie do obniżenia kosztów i zmniejszenia cen nie jest uznawane za czynnik przesądzający o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa osiągają przewagę konkurencją dzięki zastosowaniu łączenia elementów niskich kosztów, zróżnicowania, koncentracji oraz niskiej ceny. Jest to powód, dla którego firmy bardziej zaawansowane w wykorzystaniu outsourcingu koncentrują się na czerpaniu z niego dodatkowych korzyści, a przede wszystkim wykorzystaniu możliwości wynikających z dostępu do nowych zasobów kapitału intelektualnego czy większej elastyczności i szybkości działania.

Outsourcing procesów biznesowych w strategii przedsiębiorstwa może być wykorzystywany nie tylko do prostej redukcji kosztów czy pozyskania zewnętrznych zasobów, ale dokonania głębokiej restrukturyzacji i redefinicji modelu biznesowego danej organizacji. Taka strategia nosi często nazwę outsourcingu transformacyjnego. Strategia taka polega na głębokiej przebudowie (restrukturyzacji) modelu biznesowego organizacji, której kluczowym elementem jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez outsourcing. Obejmuje ona zwykle zbudowanie długofalowych strategicznych relacji klienta z dostawcą, w ramach których dostawca przejmuje odpowiedzialność i ryzyko związane z wykonywaniem części procesów i pomaga klientowi w ciągłym doskonaleniu jego działania. Firmy decydujące się na tę strategię zwykle dążą do osiągnięcia większej elastyczności działania w szybko zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu biznesowym.