iespodziewane zdarzenia takie jak awaria sprzętu, pożar, kradzież, atak cybernetyczny, to tylko niektóre z zagrożeń, których mogą obawiać się przedsiębiorcy. Wachlarz niebezpieczeństw jest dużo szerszy, a pokrycie związanych z nimi kosztów może poważnie wpłynąć na kondycję firmy. Zminimalizowanie problemów finansowych jest możliwe, dzięki odpowiedniej ochronie ubezpieczeniowej.

Jak ograniczyć koszty

Zdarzeń losowych nie da się uniknąć, ale można zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami, jakie za sobą niosą. Pożar, poza stratami majątkowymi, powoduje także utratę korzyści finansowych przedsiębiorstwa. Coraz popularniejsze stają się polisy od utraty zysku, dające pewność rekompensaty. Zakładają ochronę w przypadku strat wynikających z konieczności ponoszenia kosztów stałych, mimo zaniechania lub ograniczenia działalności. Obejmują też te wynikające ze wzrostu kosztów produkcji poniesionych na wznowienie działalności po zaistnieniu szkody majątkowej.

Szkoda materialna może wydarzyć się także podczas transportu. Zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenia mienia przewożonego zarówno komunikacją samochodową jak i kolejową, morską i lotniczą. Istnieje możliwość ubezpieczenia pojedynczego transportu albo wykupienia polisy obejmującej ochroną całe przewożone mienie w okresie ubezpieczenia.

Cyberpolisa

Firmy coraz częściej narażone są na cyberprzestępczość. Upowszechnianie się tego zjawiska nie przekłada się jednak na liczbę firm zabezpieczających się w tym zakresie. Każda firma powinna pamiętać o regularnym monitorowaniu procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych może obejmować ochroną nie tylko szkody polegające na utracie danych, utracie lub awarii oprogramowania, czy też awarii sprzętu elektronicznego na skutek ataku, ale także odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy, który w wyniku ataku utracił dane swoich klientów lub kontrahentów.

Ocena ryzyka przed zawarciem umowy ubezpieczenia

Ubezpieczyciele dokonując oceny ryzyka ubezpieczeniowego mogą udzielić wskazówek dotyczących sposobu zabezpieczenia mienia, czy modyfikacji procedur działania w celu podniesienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności i ograniczania strat w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego. Mowa tu o systemach zarządzania ryzykiem, planach ciągłości działania czy też wycofania produktów niebezpiecznych z rynku. W przypadku obiektów dużych lub skomplikowanych technologicznie korzystają nowinek technologicznych tj. audyty termowizyjne, pozwalające na identyfikację miejsc, w których może dojść do pożaru. Wspierają też obszar bezpieczeństwa flot pojazdów, badając istniejące procedury, prowadząc szkolenia kierowców czy menedżerów flot.

Ubezpieczenie dopasowane do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa

Przed zakupem ubezpieczenia przedsiębiorca powinien najpierw dokonać identyfikacji ryzyk, które charakteryzują się wysokim lub średnim prawdopodobieństwem zaistnienia oraz mogą mieć negatywny wpływ na działanie firmy lub w ogóle doprowadzić do jego likwidacji. Po dokonaniu tej czynności należy dokonać analizy najbardziej prawdopodobnych scenariuszy w razie wystąpienia poszczególnych ryzyk, które pozwolą ustalić rodzaj i rozmiar możliwych szkód. Dopiero po wykonaniu takiego ćwiczenia warto przystąpić do zakupu polisy. Możliwe jest wtedy trafne określenie przedmiotów ubezpieczenia, zakresu ochrony oraz adekwatnych sum ubezpieczenia.