W związku z tym, że umowa ta jest zawierana pomiędzy przedsiębiorcami, możliwe jest dość swobodne ukształtowanie wzajemnych stosunków. Okoliczność tą często wykorzystują franczyzodawcy, przedstawiając projekt umowy zawierający zapisy przerzucające na franczyzobiorcę wiele dodatkowych ryzyk i obowiązków. Niestety, nie ma w kodeksie cywilnym wprost regulacji w zakresie umowy franczyzy, a wprowadzenie takich zapisów mogłoby spowodować zwiększenie równowagi stron. Na dzień dzisiejszy brak jest jednak stosownych przepisów, dlatego przedsiębiorca, który jest zainteresowany podpisaniem umowy franczyzy, powinien bardzo szczegółowo zbadać jej regulacje. Niezbędna może okazać się konsultacja zapisów z adwokatem lub radcą prawnym, znającym specyfikę tego rodzaju umów.

Na co przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę czytając umowę franczyzy?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące przedmiotu umowy, w szczególności, czy jest on określony w sposób jasny i precyzyjny. Jeśli jakiś zapis jest niejasny, należy bezwzględnie dokonać korekty, ewentualnie poprosić kontrahenta o wyjaśnienie znaczenia tego zapisu. Takie wyjaśnienie może być następnie dowodem w sądzie świadczącym o tym, jak strony rozumiały zapisy umowy.

Umowa franczyzy powinna w sposób jasny i precyzyjny określać prawa i obowiązki stron. Należy zwrócić uwagę, aby w umowie znalazły się wszelkie zobowiązania naszego kontrahenta, na których nam zależy. Jakiekolwiek pozaumowne uzgodnienia mogą okazać się nieskuteczne. Przedsiębiorca powinien dopilnować, aby wszelkie ustalenia znalazły odzwierciedlenie w zapisach umowy.

W zasadzie każda umowa franczyzy zawiera zapisy dotyczące kar umownych oraz odpowiedzialności. Należy wprowadzić zapisy limitujące tą odpowiedzialność, jak również zapisy limitujące wysokość zastrzeżonych kar umownych. Takie rozwiązanie pozwoli ustalić, jaka jest górna granica odpowiedzialności związanej z umową. Z punktu widzenia podmiotu na rzecz którego zastrzeżono możliwość naliczenia kar umownych, należy zwrócić uwagę, czy umowa zawiera zapisy pozwalające na dochodzenie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Podpisując umowę, zwróćmy także uwagę na kwestię sądu właściwego do rozstrzygania sporów wynikających z umowy. Wskazane jest zadbać o to, aby w przypadku przekazania sprawy do sądu, sąd właściwy do rozstrzygnięcia sprawy był niedaleko.

Istotna jest także kwestia zapisów dotyczących rozwiązania umowy. Dobrze jest zapewnić sobie ewentualne łatwe wyjście z biznesu, który nas nie satysfakcjonuje.