Lasy dla ludzi – hasło Międzynarodowego Roku Lasów, który obchodziliśmy w roku 2011 - wyjątkowo trafnie opisuje polskie lasy. Także w sensie dosłownym, bo ogromna większość z nich znajduje się 
w zarządzie publicznym, głównie Lasów Państwowych, dzięki czemu są otwarte dla wszystkich Polaków. Wartości naszych lasów nie sposób precyzyjnie oszacować, gdyż bezpośrednio lub pośrednio wpływają na każdy aspekt ludzkiego życia. Wartość ta na pewno wzrasta, gdyż lasów w Polsce systematycznie przybywa. Dzięki wysiłkom leśników udało się powstrzymać wielowiekowy proces kurczenia się zasobów leśnych w naszym kraju i odwrócić ten trend. Pod względem powierzchni zajmowanej przez lasy, ich zasobności w drewno, bogactwa ich flory i fauny, należymy dziś do europejskiej czołówki.

Świątynie przyrody

Polskie lasy zajmują powierzchnię około 9, 3 mln ha. Występuje w nich blisko 40 gatunków drzew, w większość liściastych. Pod względem zajmowanego obszaru dominują lasy iglaste (76 proc. całej powierzchni lasów), ale to się powoli zmienia w wyniku przebudowy drzewostanów przez leśników, którzy wprowadzają do nich bardziej zróżnicowane i naturalne dla danego obszaru gatunki. W ciągu ostatnich 65 lat odsetek drzewostanów z przewagą gatunków liściastych wzrósł z 13 do 24 proc. W ten sposób lasy stają się nie tylko piękniejsze, ale zdrowsze i bardziej odporne na rozmaite zagrożenia. Drzewa w naszych lasach są też coraz starsze, co jest bardzo korzystne pod względem przyrodniczym. W lasach zarządzanych przez LP średni wiek drzewostanów wzrósł z 53 lat w 1990 r. do 61 lat obecnie, a co siódme drzewo ma ponad 100 lat. Nasze lasy są też ostoją aż 65 proc. wszystkich gatunków zwierząt występujących w Polsce. Wśród tych łownych jest m.in. 18 tys. danieli, 164 tys. jeleni, 760 tys. saren, 212 tys. dzików, ponad 6 tys. łosi. Bogactwo przyrodnicze polskich lasów jest objęte szczególną troską. Ponad 50 proc. obszarów administrowanych przez LP to lasy ochronne.

Ekologiczna fabryka

Nie da się przecenić dobroczynnego wpływu lasów na nasze życie. Dorosła sosna produkuje tlen niezbędny do życia trzech osób. Każdy hektar lasu wchłania rocznie 140-200 ton dwutlenku węgla i zatrzymuje kilkadziesiąt ton pyłów. Ma to szczególne znaczenie w obliczu zmian klimatycznych i dyskusji nad wpływem człowieka na te zjawiska. Lasy zatrzymują też duże ilości wody, pełniąc funkcję przeciwpowodziową, powstrzymują erozję i jałowienie gleb, zapobiegają osuwiskom. Chronią nas przed hałasem, zapewniają zdrowy wypoczynek na świeżym powietrzu, mają działanie terapeutyczne.

Lasy dostarczają nam podstawowego surowca odnawialnego, jakim jest drewno. To także fundament poważnego sektora polskiej gospodarki, który daje pracę setkom tysięcy osób. LP prowadzą przy tym racjonalną gospodarkę leśną (pozyskuje się maksymalnie 55 proc. masy drewna, która przyrasta), dzięki czemu zasobność naszych lasów wzrasta i należy do najwyższych w Europie. Lasy dostarczają nam także wielu innych pożytków, jak grzyby, owoce runa leśnego, zioła, kora i igliwie, choinki świąteczne. To także wielka, naturalna apteka. W Polsce występuje 150 gatunków roślin leczniczych, z czego jedna trzecia to gatunki rosnące w lasach lub ich najbliższym sąsiedztwie.