Za pośrednictwem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przy wsparciu unijnymi funduszami realizowane są m.in. tzw. projekty małej retencji na leśnych terenach nizinnych i górskich (łączna ich wartość przekracza 300 mln zł). W ramach retencji nizinnej do 2014 r. na terenach 179 nadleśnictw powstało 3 300 niewielkich urządzeń hydrotechnicznych, takich jak zastawki, groble, progi, bystrotoki, dzięki którym lasy zmagazynują 31 mln m3 wody w tzw. lustrze zbiorników oraz nawet trzy razy tyle w gruncie. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji, gdy nasze zasoby wody na głowę mieszkańca należą do najniższych w Europie, ale także przeciwpowodziowe, poprzez spowolnienie spływu wody do rzek.

Jeszcze większe znaczenie w tym zakresie ma mała retencja na terenach górskich, w ramach której powstanie ponad 430 zbiorników retencyjnych oraz ok. 2,5 tys. innych obiektów. Przywracana będzie też naturalna krętość i zróżnicowanie koryt potoków górskich, co zapobiegnie gwałtownym spływom wód na niziny. Innym dużym i unikatowym w Europie przedsięwzięciem LP jest rekultywacja terenów w 57 nadleśnictwach, gdzie istniały dawniej poligony i inne obiekty wojskowe lub trwały walki w czasie I i II wojny światowej.

Projekt obejmuje sprawdzenie 
i oczyszczanie terenów przez saperów, rozbiórkę lub zabezpieczanie obiektów, ochronę siedlisk nieleśnych i leśnych wraz z przywróceniem gatunków cennych i zagrożonych, odnowę i przebudowę drzewostanów.