easing stanowi popularne źródło finansowania samochodów, maszyn i urządzeń czy środków transportu ciężkiego, ponieważ przedsiębiorcy doceniają uproszczone procedury, korzyści podatkowe, bilansowe oraz elastyczność tego instrumentu finansowego.

Biorąc pod uwagę dostępność instrumentów finansowych, leasing może się okazać jedyną szansą na sfinansowanie środków trwałych dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli swoją działalność. Dla firmy leasingowej przedmioty charakteryzujące się dużą płynnością w obrocie (takie jak samochody, środki transportu czy maszyny), są dobrym zabezpieczeniem transakcji, ograniczając zakres oczekiwanych dodatkowych gwarancji. W odniesieniu do wymienionych przedmiotów łatwo zbywalnych, w leasingu stosowane są również uproszczone procedury, polegające na zmniejszeniu liczby i zakresu oczekiwanych dokumentów, jak również skracające czas na podjęcie decyzji o zawarciu umowy. Z tego względu starając się o leasing możemy liczyć na otrzymanie decyzji kredytowej praktycznie od ręki.

Funkcjonujący podział na leasing operacyjny oraz finansowy (kapitałowy) wynika z faktu, która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. W sytuacji gdy uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy będzie finansujący, transakcja będzie miała charakter leasingu operacyjnego, natomiast jeśli uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie korzystający, transakcja będzie miała charakter leasingu finansowego.

W przypadku podatkowego leasingu operacyjnego opłaty leasingowe stanowią przychód finansującego i koszt uzyskania przychodu korzystającego, jeśli umowa leasingu została zawarta na okres odpowiadający co najmniej 40 proc. okresu normatywnej amortyzacji. W przypadku samochodów osobowych wynosi 5 lat, co oznacza, że umowa leasingu operacyjnego musi być zawarta na co najmniej 2 lata.

Kosztem zaliczanym do kosztów podatkowych – jest opłata wstępna (bądź czynsz inicjalny), która kształtuje się na różnym poziomie, od 0 proc. do 40 proc. wartości początkowej przedmiotu umowy. Kosztem podatkowym korzystającego są również miesięczne raty leasingowe. Jeśli umowa leasingu samochodu osobowego trwa np. 36 miesięcy, natomiast suma rat leasingowych i opłaty wstępnej stanowi 95 proc. wartości początkowej samochodu, korzystający w ciągu tych 36 miesięcy może zaliczyć do kosztów podatkowych prawie całą wartość pojazdu. Przy tradycyjnym zakupie potrzebowałby na to 5 lat.

Co równie istotne – w przypadku leasingu operacyjnego, traktowanego na potrzeby podatku VAT jako świadczenie usług – podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej, co pozwala korzystającemu rozłożyć w czasie związane z tym wydatki, w tym także koszt podatku, który nie podlega odliczeniu (np. w przypadku samochodów osobowych). Leasing operacyjny, nie obciąża zdolności kredytowej firmy i nie jest widoczny w bilansie spółki, przez co wpływa na poprawę wskaźników finansowych firm.

Powyższych korzyści nie osiąga się już w razie wyboru podatkowego leasingu finansowego – jego skutki w zakresie i VAT, i podatków dochodowych, są identyczne jak w przypadku nabycia środka trwałego.

Klient może dostosować strukturę rat leasingowych do indywidualnych potrzeb, w tym przez ustalenie poziomu wartości początkowego zaangażowania, ceny wykupu i poszczególnych rat. Elastyczność umów leasingowych przejawia się również w łatwości przeniesienia wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających na inny podmiot (innego przedsiębiorcę), czyli dokonania tzw. cesji umowy leasingu.

Ponadto to firma leasingowa ma możliwość wynegocjowania korzystniejszych cen nabycia środków trwałych oraz cen wszelkich usług związanych z ich obsługą i serwisem. Poziom osiąganych rabatów może kształtować się na poziomie od kilku do nawet 30 proc. od ceny katalogowej – w przypadku większych zamówień.