Rozmiar firmy, branża, zakres i obszar działalności to elementy które bezpośrednio wpływają  na rodzaj posiadanej floty i wyznaczają obszary działania fleet managerów. Zakres flot liczą dziś od kilku, kilkunastu samochodów do kilku tysięcy. Początkowo, od lat 90- tych,  fleet manager pełnił rolę administratora którego zadaniem była głównie realizacja zakupów samochodów, zapewnienie wymaganej dokumentacji samochodów, zawieranie ubezpieczeń. Rola fleet managera zaczęła się istotnie zmieniać wraz z pojawieniem się w Polsce szeregu produktów dla flot oraz rozwojem rynku usług leasingowych i CFM – szczególnie widoczny rozwój rynku flotowego  nastąpił od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, zaczęło wówczas przybywać również wiele polskich filii, oddziałów firm o międzynarodowym zasięgu. Sprzyjała temu zmiana przepisów podatkowych w zakresie funkcjonowania flot.

Pojawienie się i rozwój produktów oraz narzędzi flotowych rozpoczęło rozwój i edukację ówczesnych fleet managerów, a także integracje środowiska flotowego. Pojawiło się wiele ofert szkoleniowych pozwalających zgłębiać tajniki zarządzania flotami, analizę kosztów jej finansowania, funkcjonowania, optymalizacji.  Ostatnie 10 lat to czas nieustannego poszerzania ofert flotowych przez dostawców samochodów, firmy leasingowe i CFM-owe, oferty edukacyjnej dla obecnych i przyszłych fleet managerów. Nieoceniona jest również w tym czasie rola mediów flotowych, skierowanych do fleet managerów oraz wszystkich przedstawicieli rynku flotowego które z powodzeniem tworzą płaszczyznę wymiany wiedzy i informacji. Dzisiejszy fachowy fleet manager jest nie tylko przygotowany merytorycznie do zarzadzania parkiem samochodowym w zakresie zarzadzania i ekonomii. Jego pracę wspomaga zaawansowana technologia, telematyka, narzędzia informatyczne w tym również szereg narzędzi oferowanych przez dostawców usług około flotowych.  

Fleet manager to dziś niezwykle ciekawa profesja, w której jak obserwuję jest coraz więcej pasjonatów. Potrzeba poszukiwania najlepszych rozwiązań dla flot zarówno osobowych jak i ciężarowych w ciągu ostatnich 10 lat bardzo zintegrowała środowisko fleet managerów czego efektem było powołanie w 2005 r. Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych w celu kształtowania i wpływania na branżę flotową poprzez propagowanie wiedzy o zarządzaniu pojazdami. Jest dziś najważniejszym organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami samochodowymi w Polsce, dziś to 150 osób. Priorytetem SKFS jest upowszechnianie wiedzy o zarządzaniu flotami samochodowymi poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy członkami SKFS. Misja ta realizowana jest poprzez organizowanie szkoleń i spotkań oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych dla kierowców poruszających się samochodami służbowymi. Wartością nadrzędną SKFS jest propagowanie wiedzy zdobytej dzięki doświadczeniu w zarządzaniu flotami. Przejawia się to poprzez aktywność społeczną członków Stowarzyszenia we wszelkich inicjatywach na rynku flotowym oraz około flotowym (eventy, kampanie, projekty szkoleniowe). Członkowie SKFS uczestniczą w roli prelegentów w eventach flotowych. Stowarzyszenie bierze udział w publikacjach przygotowując eksperckie opracowania. Jednym z celów działalności Stowarzyszenia jest również ochrona środowiska oraz poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez wdrażanie odpowiednich dla tych celów programów we flotach.