Ubezpieczenia to forma zabezpieczenia się na wypadek zaistnienia pewnych nieprzewidzianych sytuacji życiowych, którym nie możemy przeciwdziałać. Zawarcie umowy ubezpieczenia daje nam pewność otrzymania odszkodowania w przypadku, gdy wystąpi zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową (np. wypadek drogowy, kradzież samochodu). Odszkodowanie pokryje wówczas wartość utraconych dóbr, dlatego warto i należy korzystać z tej formy zabezpieczenia naszych interesów majątkowych.

Ubezpieczenia komunikacyjne, możemy podzielić na dwa zasadnicze rodzaje: ubezpieczenia obowiązkowe (OC posiadaczy pojazdów) i ubezpieczenia dobrowolne (AC, assistance, NNW). Wybór ubezpieczenia dla floty samochodowej powinien zostać poprzedzony indywidualną analizą ryzyka oraz być dopasowany do specyfiki działalności firmy. Po pierwsze należy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, które możemy podzielić na podstawowy i rozszerzony. Do podstawowego zakresu ubezpieczania AC zaliczamy szkody powstałe na skutek kolizji, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, bądź szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych. W ramach zakresu rozszerzonego może wchodzić kradzież pojazdu. Istotny jest zakres terytorialny ubezpieczenia. Należy pamiętać, iż standardowo zakres terytorialny ubezpieczenia AC, nie obejmuje szkód kradzieżowych na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Najlepiej jeśli zawarta umowa przewiduje brak franszyz, stałe sumy ubezpieczenia dla pojazdów nowych przez cały okres ubezpieczenia, zaś wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Ponadto przy wyborze ubezpieczenia flotowego należy zwrócić uwagę czy w swojej ofercie ubezpieczyciel zapewnia, np.: całodobowy dostęp do infolinii ubezpieczyciela i osób zapewniających pomoc, uproszczone procedury likwidacji szkód, indywidualnego opiekuna dla rozliczania szkód komunikacyjnych, możliwość naprawy w ASO wybranym przez klienta lub w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem, naprawę uszkodzonego pojazdu w oparciu o ceny części oryginalnych, bez potrąceń amortyzacyjnych, wg. stawek oferowanych przez wybrany warsztat, pojazd zastępczy na czas naprawy dostarczany przez warsztat współpracujący z ubezpieczycielem, pomoc w zagospodarowaniu wraku.

Likwidacja szkód komunikacyjnych, głównie w ramach ubezpieczenia OC sprawcy szkody jest czasami problematyczna. Pomimo ustawowych ram czasowych, w jakich ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania, występują przypadki niedotrzymywania terminów. Problemy występują także w zakresie wypłaty całości kwoty odszkodowania z tytułu korzystania z auta zastępczego oraz utraconych korzyści, czyli utraty przewidywanego zarobku na skutek niemożności korzystania z uszkodzonego pojazdu. Dlatego też, likwidując szkodę poszkodowany powinien starać się aktywnie uczestniczyć na każdym jej etapie, z jednej strony współdziałając z ubezpieczycielem, z drugiej zaś kontrolując w ten sposób jej przebieg i prawidłowość przyjętych wyliczeń.