Home » Edukator przedsiębiorcy ukryte » Coraz mniej poszkodowanych w wypadkach w przemyśle chemicznym
Edukator przedsiębiorcy ukryte

Coraz mniej poszkodowanych w wypadkach w przemyśle chemicznym

W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach w przemyśle chemicznym zmniejszyła się o ok. 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2014 (1788 w I-III kw. 2015 r. wobec 1855 w I-III kw. 2014 r.). Wyraźniejsza jest poprawa w segmencie produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (13 proc., 386 w I-III kw. 2015 r. wobec 442 w I-III kw. 2014 r.) niż w segmencie produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (1402 poszkodowanych w I-III kw. 2015 r. wobec 1413 w I-III kw. 2014 r.).

Przyczyny zmniejszenia się liczby poszkodowanych w wypadkach

Nie jest możliwe wskazanie jednej, dominującej przyczyny poprawy statystyk dotyczących bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym. Można wskazać kilka: tendencja do zaostrzania przepisów dotyczących BHP i bezpieczeństwa procesowego (na przykład implementacja dyrektywy Seveso), wymiana aparatury i urządzeń na nowsze, wprowadzanie nowoczesnych kodeksów BHP przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w zakładach, wyższe wymagania kwalifikacyjne służby BHP, a przede wszystkim zmianę kultury bezpieczeństwa.

Program „Bezpieczna Chemia”

Pozytywną rolę w zmianie tej kultury bezpieczeństwa odgrywa prowadzony przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego Program „Bezpieczna Chemia”. Program jest prowadzony pod hasłem: „w bezpieczeństwie nie ma konkurencji” i jego głównym celem jest wzmocnienie wśród pracowników zakładów chemicznych wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa procesowego. „Bezpieczna Chemia” została zainicjowana w 2014 r. W ramach programu między innymi odbywają się seminaria, na których przedstawiciele zakładów wymieniają się najlepszymi praktykami w zakresie ograniczania wypadkowości. W ramach Programu prowadzone są również szkolenia tematyczne poszerzające wiedzę specjalistyczną pracowników. Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego mają ponadto dostęp do elektronicznej bazy wypadków i awarii. Dzięki temu, użytkownicy serwisu mogą między innymi zapoznać się z rozwiązaniami organizacyjno-technicznymi podjętymi w efekcie wystąpienia zdarzenia, jego przyczynami oraz skutkami.

Poprawa bezpieczeństwa niesie za sobą wymierne korzyści

Dzisiaj zarządzający uznają, że wydatki ponoszone na poprawę bezpieczeństwa to rodzaj inwestycji z wysoką stopą zwrotu. Bardzo często w wyniku przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa następuje usprawnienie pracy poprzez wdrożenie ergonomicznych rozwiązań, skrócenie czasu realizacji działań, a tym samym podniesienie efektywności całej organizacji. Nie bez znaczenia jest również uniknięcie negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa wynikających na przykład z wypłaty odszkodowań lub strat spowodowanych przerwami w prowadzeniu działalności operacyjnej.

¹ dane za: Monitoring rynku pracy. Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2015 r., Główny Urząd Statystyczny 2015; Monitoring rynku pracy. Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2014 r., Główny Urząd Statystyczny 2014.

Next article