Home » Edukator przedsiębiorcy 7 » Kondycja i perspektywy rozwoju polskich firm
Edukator przedsiębiorcy 7

Kondycja i perspektywy rozwoju polskich firm

Przemysław Barbrich

Dyrektor w Związku Banków Polskich


Niespełna co trzeci bankowiec jest zdania, że sytuacja gospodarcza kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych w perspektywie najbliższych 6 miesięcy poprawi się. Zaledwie co dziesiąty bankowiec przewiduje jej pogorszenie. Większość przedstawicieli sektora bankowego – 60 proc – jest zdania , że tempo rozwoju gospodarczego w najbliższych miesiącach pozostanie bez zmian. To główny przekaz comiesięcznej analizy Monitor Bankowy opracowywanej przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich. Monitor Bankowy to pomiar klimatu gospodarczego a badania jest przeprowadzane co miesiąc, z tą samą 200-osobową grupą menedżerów bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków i kierujących placówkami bankowymi na terenie całego kraju. Jak wskazuje październikowa analiza Monitora Bankowego w ostatnich miesiącach roku w dalszym ciągu możemy mówić o poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej.

Na rynku kredytów dla przedsiębiorstw październik w analizie przedstawicieli sektora bankowego okazuje się miesiącem wzrostu. Wzrost ten jest silniejszy w przypadku rynku kredytów obrotowych, jednak dotyczy również kredytów inwestycyjnych. Co istotne, o poprawie na tym rynku możemy mówić zarówno w ocenie sytuacji bieżącej firm jak również w zakresie dalszej prognozy ich rozwoju. Coraz większa grupa przedstawicieli sektora bakowego wskazuje na wzrosty w obszarze produktów  kredytów obrotowych jak i inwestycyjnych. Równie dobrze rysuje się malejący obszar kredytów zagrożonych. W tym zakresie notowany jest kilku procentowy spadek odsetka respondentów wskazujących na problemy związane z nieterminową spłatą zobowiązań. Wskaźnik ten w rok do roku zmniejszył się o 18 punktów procentowych.

Pozytywne informacje napływają również z kwartalnego raportu o kondycji sektora przedsiębiorstw przygotowanego przez Narodowy Bank Polski. Raport pokazuje, jak oceniają one swoją kondycję i koniunkturę obecnie, a także prezentuje prognozy na koniec roku.  W październiku ankietowane przez NBP przedsiębiorstwa oceniły swoją kondycję lepiej niż na początku roku , i to mimo coraz bardziej skomplikowanej sytuacji politycznej, gorszych odczytów koniunktury i spadku sprzedaży w sierpniu. Jak czytamy w raporcie banku centralnego niemal 78 proc. firm oceniło swoją kondycję jako bardzo dobrą lub dobrą – to o 2,5 pkt proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Zaskakująco optymistyczne – w kontekście kryzysu rosyjsko-ukraińskiego – były także odpowiedzi na pytanie o niepewność w odniesieniu do własnej sytuacji i bezpośredniego otoczenia firmy. Zdaniem respondentów nasilenie tego czynnika było podobne co kwartał wcześniej, a zatem względnie niskie. Wyniki prognoz Monitora Bankowego oraz badanie przeprowadzone przez NBP mogą wskazywać na stabilny wzrost przedsiębiorstw w nadchodzących miesiącach.

Next article