Home » przemysl-4.0 cz 2 » Koszty ochrony środowiska
przemysl-4.0 cz 2

Koszty ochrony środowiska

Stałym elementem w kosztach związanych 
z ochroną środowiska są opłaty wynikające z korzystania ze środowiska, prowadzony monitoring środowiskowy oraz działania inwestycyjne firm w obszarze ochrony środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są za:

• wprowadzanie gazów lub płynów
 do powietrza,

• wprowadzanie ścieków do wód 
lub do ziemi,

• pobór wód,

• składowanie odpadów.

W 2010 roku ankietowane firmy 
z tytułu korzystania ze środowiska poniosły koszty rzędu 87 mln złotych. Największy udział stanowiły opłaty 
z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Obecnie stanowią one w strukturze opłat 51 proc..

Opłata produktowa

Od 1 stycznia 2002 roku przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania do Urzędu Marszałkowskiego
tak zwanej opłaty produktowej 
obliczanej w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Zgodnie z ustawą o obowiązkach w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639 
z 2001 r.), opłata produktowa rozumiana jest jako opłata obliczana 
i wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach, 
a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w załącznikach 2 i 3 do ustawy, z wyłączeniem akumulatorów kwasowo-ołowianych.

Podstawowym celem ustawy jest nałożenie na przedsiębiorcę wytwarzającego lub importującego wybrane produkty lub produkty w opakowaniach, obowiązku zapewnienia odzysku, a zwłaszcza recyklingu odpadów powstałych z tych opakowań i produktów. Obowiązek ten może być realizowany przez zakłady 
w dwojaki sposób: przez organizację odzysku lub samodzielnie.

Źródło: Raport Środowiskowy 2010, 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego, wrzesień 2011

Next article