Home » Samochód w firmie 6 » Ewolucja zawodu fleet managera
Samochód w firmie 6

Ewolucja zawodu fleet managera

Ryszard Windyga
Członek Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych

Fleet manager kiedyś i dziś

Pojęcie „zarządzanie flotą pojazdów samochodowych” oraz „fleet manager” pojawiło się w Polsce wraz z wejściem na rynek doskonale zorganizowanych przedsiębiorstw zagranicznych, czyli w II połowie lat 90. Nie było to zupełnie nowe zjawisko, a raczej forma odróżnienia od poprzednio używanego nazewnictwa typu: „zarządzanie parkiem samochodowym”. W tym nowym pojęciu zawierała się jednak bardzo istotna zmiana jakościowa. Otóż w dekadach poprzedzających, zarządzanie parkiem samochodowym było określone dość szczegółowo różnymi przepisami ustawowymi oraz branżowymi, zaś ilość wymaganej dokumentacji była odwrotnie proporcjonalna do jego efektywności. Przyczyną był praktyczny brak istnienia flot innych, niż należących do przedsiębiorstw państwowych, a te, nawet jeśli były z nazwy przedsiębiorstwami komercyjnymi, to zarządzane były w sposób nieprzystający do wymagań rynkowych.

Nowe wyzwania

Takie doświadczenie i umiejętności nie mogły być wysoko oceniane w nowej sytuacji, gdy na rynku pojawiły się liczebnie floty dużych korporacji. Przed zarządzającymi pojawiły się zupełnie nowe wyzwania, niemożliwe do spełnienia bazując jedynie na ówcześnie dostępnych w kraju rozwiązaniach. W takiej sytuacji wiele korporacji posiadających własne floty, decydowało się na zatrudnianie lokalnie fleet managerów i ich odpowiednie przeszkolenie. Jednakże specyfika polskiego rynku nie pozwalała na bezpośrednie przełożenie rozwiązań stosowanych z powodzeniem od lat w krajach wysokorozwiniętych. Tu fleet managerowie byli skazani nie tylko na wypracowanie własnych, ale także musieli odpowiednio uzasadnić odstępstwa od ustalonych procedur. W jeszcze bardziej wymagającej sytuacji pozostawali fleet managerowie obejmujący stanowiska bez doświadczenia i wcześniejszego przeszkolenia. Dodatkowo na rynku flotowym pojawiły się nowe usługi (CFM, alternatywne sposoby finansowania), które czasami były postrzegane nie jako narzędzie, lecz zagrożenie. Oczekiwania pracodawców względem fleet managerów również rosły.

Geneza SKFS

W latach 2002-2003 zawiązała się nieformalna grupa fleet managerów reprezentujących znaczną ilościowo i dobrze zorganizowaną flotę. Stopniowo, kwestie zarządzania operacyjnego przestawały być problemem, ustępując pola bardziej istotnym, związanym z zarządzaniem strategicznym oraz interakcjami z klientami. Tu oprócz już posiadanej wiedzy technicznej, konieczne było posiadanie szerszej wiedzy z zakresu komunikacji, autoprezentacji, negocjacji, HR, itp. Te nieformalne spotkania stanowiły forum wymiany doświadczeń. W ich efekcie, w ciągu krótkiego czasu została zauważona potrzeba powołania formalnej organizacji zrzeszającej fleet managerów. Tak, w połowie roku 2005 Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych zostało usankcjonowane odpowiednimi wpisami w KRS.

Dziś SKFS skupia w swych szeregach ponad 130 osób zarządzających flotami w firmach różnej wielkości, dysponujących różnorakim taborem oraz działających na terenie całego kraju, choć nierzadko również poza jego granicami. Przez blisko 10 lat działalności, SKFS zorganizowało kilkadziesiąt własnych spotkań, zaś w wielu innych wydarzeniach flotowych uczestniczyło czynnie przy wsparciu członków, poprzez różnego rodzaju prelekcje i prezentacje. Choć te lata można zaliczyć do owocnych, to pozostaje niedosyt związany z chęcią jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na rynku flotowym , a przede wszystkim z możliwością budowania prestiżowego wizerunku fleet managera, którego zakres wiedzy i umiejętności spełnia istniejące i przyszłe wymagania. Osiągnięcie tych celów wymagać będzie zarówno zmian organizacyjnych jak i statutowych. Zmiany te już zostały zapoczątkowane.

Next article