Skip to main content
Home » CSR/ESG » Od CSR do ESG. Wprowadzenie do kwestii zrównoważonego rozwoju
CSR/ESG

Od CSR do ESG. Wprowadzenie do kwestii zrównoważonego rozwoju

Grzegorz Ludwin

Prezes zarządu Fundacji Pro NGO, audytor

CSR (Corporate Social Responsibility) to filozofia prowadzenia działalności, która łączy odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo z etycznymi zachowaniami oraz praktykami biznesowymi. Zaangażowanie w działania społecznie odpowiedzialne jest dobrowolne, a sposób realizacji oraz kwestia sporządzania raportu w pełni zależy od organizacji.

Działalność CSR możemy dostrzec w postaci różnorodnych projektów, również społecznych i charytatywnych. Prowadzone działania mogą mieć charakter akcyjny lub stały, przynosząc firmie korzyści na wielu płaszczyznach, wpływając na wizerunek czy zaangażowanie pracowników. Wdrożona strategia CSR, odpowiadająca kierunkom rozwoju i celom firmy, staje się stałym i ważnym elementem jej funkcjonowania.

CSR mocniej reguluje norma ISO 26000, standaryzując aktywności związane m.in. z dobrymi praktykami dla pracowników, ładem organizacyjnym, odniesieniem do spraw środowiskowych oraz zaangażowaniem społecznym.

Czym różni się CSR od ESG?

Potrzeby wynikające ze zmian klimatu oraz dobrowolność we wdrażaniu strategii CSR sprawiły, że nad społeczną odpowiedzialnością biznesu należało pochylić się ponownie.

W 2014 roku w Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać dyrektywa NFRD, wprowadzająca raportowanie niefinansowe, obejmujące dane środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego (ESG). Dzięki dyrektywie nastąpiła kluczowa zmiana, którą zobrazuję na przykładzie. W ramach działań CSR firma mogła komunikować, że wspiera edukację dzieci, bez konieczności podawania mierzalnych wskaźników. Jako odbiorcy odczytywaliśmy pozytywny komunikat, ale nie wiedzieliśmy ile dzieci otrzymało pomoc, w jaki sposób, w jakim okresie, cyklicznie czy jednorazowo. Raportując dane niefinansowe należy wykazać, ilu beneficjentom pomagamy każdego roku, jaka jest wartość udzielonego wsparcia czy też ile godzin wolontariatu pracowniczego poświęciliśmy na dany cel. Pozwala to obiektywnie ocenić działania firmy oraz ich zakres. Odnosząc przykład do działań środowiskowych czy pracowniczych, otrzymujemy precyzyjne informacje o wpływie organizacji na otoczenie.

Wprowadzenie do ESG – dlaczego należy już teraz podjąć temat?

Dyrektywa CSRD wprowadza dodatkową standaryzację zasad raportowania, zwiększa przejrzystość i porównywalność danych zrównoważonego rozwoju. Początkowo dotyczyć będzie podmiotów, które już podlegały obowiązkowi raportowemu (raportowanie za 2024 rok), aż po organizacje spełniające dowolne dwa z trzech kryteriów: zatrudniające powyżej 10 pracowników, przychód roczny powyżej 700 tys. euro lub suma bilansowa powyżej 350 tys. euro (raportowanie za 2026 rok).

Przygotowanie do raportowania niefinansowego to złożony i czasochłonny proces uzależniony od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, jej struktura, liczba oddziałów, powiązań kapitałowych etc. Przeprowadzenie analizy funkcjonowania organizacji, zebranie niezbędnych danych, zachowanie cykliczności ich dostarczania oraz ewaluacja będą wymagały włączenia w ten proces całej organizacji.

Największe wyzwania stoją przed firmami, które dotychczas nie posiadały wdrożonej i rzetelnie realizowanej strategii CSR. Jeśli firma do tej pory nie podjęła próby sporządzenia i weryfikacji raportu niefinansowego, może stanąć przed ogromnym wyzwaniem, aby wprowadzić na czas zmiany w organizacji, które pozwolą jej wywiązać się z obowiązku bez obawy o utratę reputacji czy posądzenie o greenwashing.

Next article