Skip to main content
Home » Faktoring i leasing » Faktoring a…
faktoring i leasing

Faktoring a…

płynność finansowa
płynność finansowa

Na rynku polskim faktoring funkcjonuje od początku wprowadzenia gospodarki rynkowej, czyli od ostatniej dekady XX wieku.

Dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Niezależny konsultant SGH

Faktoring jest złożoną, niejednorodną usługą.

Oznacza długookresową współpracę:

między dostawcą towarów bądź usług, zwanym faktorantem, oraz wyspecjalizowaną instytucją, zwaną faktorem, w ramach której dochodzi do przelewu wierzytelności przez faktoranta na faktora i świadczeniu przez faktora na rzecz faktoranta szeregu usług związanych z przelewem wierzytelności oraz usług dodatkowych z samym przelewem nie związanych – jest to faktoring oparty na cesji wierzytelności obudowanej wieloma usługami, czyli faktoring wierzytelnościowy,

lub też między przedsiębiorstwem, które kupuje towary, produkty lub usługi korzystając z kredytu kupieckiego u swoich dostawców, zwanym faktorantem, a wyspecjalizowaną instytucją faktoringową, zwaną faktorem, w ramach której dochodzi do spłaty przez faktora bieżących zobowiązań handlowych faktoranta, wydłużenia okresu spłaty tych zobowiązań i świadczenia przez faktora na rzecz faktoranta szeregu usług związanych ze spłacanymi zobowiązaniami lub usług dodatkowych, czyli nie związanych ze spłacanymi zobowiązaniami – jest to faktoring oparty na subrogacji ustawowej obudowanej wieloma usługami, czyli faktoring dłużny, inaczej zobowiązaniowy lub odwrotny.

Faktoring ma znaczenie dla przedsiębiorstw, które z niego korzystają przede wszystkim jako instrument poprawiający płynność finansową. Najbardziej rozpowszechniona definicja płynności finansowej dotyczy zdolności przedsiębiorstwa do terminowej spłaty bieżących zobowiązań i dokonywania zakupów, gdy są potrzebne.

Tak definiowana płynność finansowa to zdolność płatnicza. Jest ona uwarunkowana posiadaniem płynności strukturalnej lub płynności potencjalnej. Jednoczesna utrata płynności strukturalnej i płynności potencjalnej prowadzi do utraty zdolności płatniczej.

Płynność strukturalna to zdolność do szybkiej zamiany mniej płynnych zasobów majątkowych przedsiębiorstwa na środki pieniężne bez utraty wartości tych aktywów. Płynność potencjalna to zdolność przedsiębiorstwa do szybkiego pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Faktoring oddziałuje na zdolność płatniczą przedsiębiorstwa działając na jego płynność strukturalną i płynność potencjalną. Można zauważyć, że stosowanie przez przedsiębiorstwo faktoringu wierzytelnościowego wpływa pozytywnie zarówno na jego płynność strukturalną, jak i na płynność potencjalną. Faktoring dłużny nie wywiera wpływu na płynność strukturalną, ale działa pozytywnie na płynność potencjalną. Oba rodzaje faktoringu wpływają więc pozytywnie na zdolność płatniczą przedsiębiorstwa, które z niego korzysta.

Next article