Home » Faktoring i leasing » Faktoring rozwiązanie na…
faktoring i leasing

Faktoring rozwiązanie na…

faktoring
faktoring

Usługa faktoringu jest optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców działających w branżach faktorowalnych.

Dariusz Steć

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

Tzn. takich, gdzie w obrocie krajowym bądź zagranicznym z tytułu transakcji sprzedaży towaru/usługi powstaje wierzytelność o charakterze bezwarunkowym. W 2015 roku ponad siedem tysięcy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce skorzystało z usług faktoringu. To nie jest przypadkowy wybór, faktoring jest bowiem najszybciej rosnącą usługą finansową na rynku polskim. Faktoring jest doskonałym rozwiązaniem dla każdej (niezależnie od skali prowadzonej działalności) firmy poszukującej pozakredytowego źródła finansowania.

Rosnąca rozpoznawalność i popularność faktoringu ma swoje źródło w tym, że usługa:

zapewnia płynne finansowanie bieżącej działalności,

zabezpiecza (w pełni lub częściowo) przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta/ów,

przekazuje administrowanie należnościami do wyspecjalizowanej – zewnętrznej firmy

Z faktoringu korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Są to zarówno duże firmy, jak i firmy z sektora MŚP. Wśród klientów faktoringu reprezentujących mikroprzedsiębiorstwa jest wiele takich, których dalszy rozwój jest uzależniony od terminowych rozliczeń z odbiorcami. Szczególnie w ich przypadku powstająca luka finansowa całkowicie blokuje dalszą sprzedaż, a w dalszej kolejności utratę zdolności kredytowej. Dla firm w podobnej sytuacji pozyskanie kapitału z zewnętrznych źródeł staje się praktycznie niemożliwe. Sprawdzonym rozwiązaniem w takich sytuacjach okazuje się faktoring.

Oprócz rozwiązania w postaci finansowania, klient znajduje aktywne wsparcie faktora, który w ramach administrowania finansowanych należności oferuje:

ewidencjonowanie nabytych wierzytelności,

prowadzenie rozliczeń związanych z nabytymi wierzytelnościami, w tym inkaso zapłaty i przekazanie faktorantowi otrzymanej od kontrahenta zapłaty za wierzytelność,

informowanie faktoranta o bieżącym i historycznym stanie rozliczeń,

wysyłanie do odbiorców monitów dyscyplinujących, w tym wzywanie odbiorców do zapłaty w uzgodnionych z faktorantem terminach,

podjęcie działań zmierzających do odzyskania kwoty wierzytelności wraz z odsetkami – windykowanie, jeśli tak stanowi umowa.

O ile istotne zalety faktoringu w obrocie krajowym są w zasadzie powszechnie znane, to warto przypomnieć korzyści z zastosowania faktoringu międzynarodowego.

Faktoring to wyjątkowo skuteczne rozwiązanie dla eksporterów, które ma następujące atuty:

po pierwsze – usługa zapewnia finansowanie transakcji handlowych z odbiorcami zagranicznymi i może w prosty sposób zabezpieczyć przed „powstaniem różnicy kursowej”, faktor może bowiem finansować transakcje w walucie kontraktu.

po drugie – faktor z kraju importera, który współpracuje w obsłudze transakcji udziela poręczenia zapłaty od kontrahenta oraz udostępnia unikatowe informacje, które pozwalają zweryfikować „jakość” odbiorcy – importera.

po trzecie – niesie ułatwienia dla zagranicznego kontrahenta w obsłudze transakcji, zapłata za dostawę jest realizowana w walucie i kraju importera.

Faktoring jest z reguły optymalnie dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy i do specyfiki jego działalności, dlatego też elastycznie wpisuje się w codzienne funkcjonowanie firmy. Usługa udostępnia gotówkę najpóźniej w ciągu 24 godzin od przekazania faktur. Przelew środków odbywa się automatycznie, bez potrzeby składania dyspozycji.

W przypadku mikroprzedsiębiorstw, większość faktorów w celu zawarcia umowy wymaga złożenia uproszczonego wniosku wraz z minimalną ilością dokumentów.

Cena faktoringu zależy od wartości kilku parametrów dotyczących poziomu ryzyka transakcji oraz przyznanego limitu:

1. od długości okresu finansowania (terminy zapadalności faktur: 30, 60, 90 czy 120 dni),

2. od tego, jak dużą część każdej faktury faktor wypłaca w formie zaliczki (czy to jest 70, 80 czy 90 proc. faktury),

3. ilu kontrahentów obejmuje umowa faktoringu,

4. oceny kondycji finansowej przedsiębiorcy (nie jest to czynnik kluczowy).

Wymienione powyżej zalety faktoringu wskazują rosnącą popularność usługi i są skuteczną zachętą do wyboru tej usługi jako narzędzia wspomagającego prowadzenie biznesu.

Next article