Home » Faktoring i leasing » Nowe modele biznesowe na rynku leasingu
Faktoring i leasing

Nowe modele biznesowe na rynku leasingu

Andrzej Sugajski

Andrzej Sugajski

Dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu

Polska branża leasingowa wchodzi w okres zmian, co jest związane z koniecznością sprostania licznym wyzwaniom. Wynikają one z uwarunkowań gospodarczych, zmian technologicznych, nowych modeli dystrybucji czy wreszcie nowego modelu korzystania z produktów.

Z tego względu w ciągu najbliższych kilku lat będziemy obserwować zmiany w zakresie funkcjonujących obecnie modeli biznesowych. Możemy spodziewać się, że produkty oferowane przez branżę leasingową, w coraz większym stopniu będą oparte na wartości rezydualnej. Już dzisiaj wiele działających na polskim rynku firm leasingowych, oferuje swoim klientom leasing z wysoką wartością resztową, tzn. wartością kapitału jaka nie podlega spłacie przez korzystającego, a odpowiada szacowanej wartości rynkowej przedmiotu leasingu na moment zakończenia umowy leasingu.

Leasingodawcy intensywnie wspierają również MŚP we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań pomagających zwiększyć produktywność i konkurencyjność. Tego typu projekty inwestycyjne, ukierunkowane na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną czy ograniczenie emisji CO2, realizowaliśmy wspólnie z EBOiR. Inny istotny obszar to zwiększenie dostępu do finansowania dla rozpoczynających działalność gospodarczą. W tym zakresie firmy leasingowe uczestniczą w projektach przygotowywanych przez EFI.

Zastanawiając się nad przyszłymi kierunkami rozwoju branży leasingowej, nie można pominąć rosnącego rynku fin-tech czy usług związanych z ekonomią współdzielenia, która ewoluuje w stronę ekonomii dostępu. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost współdzielenia pojazdów (chociaż model ten, w postaci usług opartych na leasingu operacyjnym, funkcjonuje od dawna). W Europie 2,1 mln osób ma w ramach car sharingu dostęp do floty 31 tys. samochodów. Wszystko wskazuje na to, że ten trend będzie się dynamicznie rozwijał w kolejnych latach, obejmując także specjalistyczne środki transportu drogowego, maszyny, urządzenia, czy rosnącą liczbę pracujących projektowo, na krótkoterminowych kontraktach.

Klientami firm leasingowych są głównie mikro- i małe firmy. Branża blisko połowę usług kieruje do najmniejszych przedsiębiorstw, czyli firm o rocznych obrotach do 5 milionów złotych. Coraz częściej firmy z sektora MŚP oczekują od firm leasingowych szybkiego procesu decyzyjnego, minimum formalności, który przejawia się m.in. w elektronicznych kanałach dostępu do produktu.

Digitalizacja procesu leasingowego jest jednym z priorytetów branży w najbliższych latach. Już dziś działamy na rzecz rozwoju usług zwiększających szeroko pojętą dostępność i mobilność.

Next article