Skip to main content
Home » Finanse » Nowoczesne finanse
finanse

Nowoczesne finanse

nowoczesne
nowoczesne

Marek Chrzanowski

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Sektor firm wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne w obszarze innowacyjnych usług finansowych rozwija się bardzo dynamiczne. Polska ma duże szanse, aby stać się silnym ośrodkiem wspierającym postęp w tym sektorze. Aby tak się stało, konieczne jest stworzenie odpowiedniego środowiska, w którym będzie on mógł w sposób nieskrępowany rozwijać skrzydła.

Dostrzegając istotność wpływu nowoczesnych technologii na rozwój rynku finansowego w Polsce z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju w styczniu 2017 r. powołany został Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech). Koordynacji jego prac podjął się UKNF. Celem prac Zespołu jest identyfikacja barier natury regulacyjno-nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych w Polsce oraz przygotowanie propozycji dalszych działań po stronie właściwych organów (w tym propozycji zmian przepisów prawa i innych regulacji oraz zmian stosowanych praktyk), które mogłyby wyeliminować lub ograniczyć zidentyfikowane bariery. Prace Zespołu koncentrują się na obszarach, które w sposób bezpośredni przekładają się na wzrost innowacyjności, z równoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa oferowanych usług, tak aby nie podważyć zaufania klientów do rynku finansowego. Zespół składa się z przedstawicieli 22 instytucji – obejmuje szeroką reprezentację instytucji publicznych (regulatorów, nadzorców) oraz przedstawicieli rynku (zarówno nadzorowanego, jak i nienadzorowanego). Z uwagi na szeroki zakres tematyczny zidentyfikowanych barier dla rozwoju sektora FinTech, w ramach prac Zespołu wyodrębniono 6 podgrup roboczych, dotyczących kwestii systemowych, usług płatniczych, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego, praw konsumentów, przetwarzania danych osobowych oraz crowdfundingu.

W ramach prac Zespołu przeanalizowano ponad 100 barier w rozwoju sektora Fintech zidentyfikowanych przez uczestników rynku. Najważniejsza, z punktu widzenia rozwoju innowacji finansowych w Polsce, jest kwestia pewności prawnej – podmioty funkcjonujące na rynku chcą precyzyjnie wiedzieć jakie przepisy mają zastosowanie w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Zespół ustalił, że część zidentyfikowanych barier będzie mogła zostać wyeliminowana w toku trwających obecnie procesów legislacyjnych związanych z wprowadzaniem do polskiego porządku prawnego m.in. dyrektywy PSD2, MiFID2 i RODO. Ponadto w trakcie spotkań Zespołu uzgodniono, że nadzorcy i regulatorzy powinni w możliwie otwarty sposób informować uczestników rynku o swoich stanowiskach w odniesieniu do innowacyjnych produktów i usług. W odpowiedzi na tę rekomendację Kierownictwo Urzędu KNF podjęło decyzję o powołaniu w swoich ramach dedykowanej komórki organizacyjnej ds. rozwoju innowacji finansowych oraz wdrożeniu koncepcji tzw. Innovation Hub, czyli procedury informacyjno-szkoleniowej, w ramach której nadzór podejmie działania informacyjne z obszaru regulacyjno-prawnego dla podmiotów sektora FinTech.

Jednocześnie od 23 czerwca br. w serwisie internetowym KNF uruchomiona została dedykowana podstrona internetowa poświęcona obszarowi FinTech wraz z odniesieniem do opisów procesów licencyjnych i rejestrowych. Postęp realizowanych prac Zespołu jest na bieżąco relacjonowany na stronie internetowej KNF. W lipcu 2017 r. zakończone zostały prace 6 podgrup roboczych działających w ramach Zespołu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Raportu końcowego.

Next article