Home » Kobieta w biznesie » Równość płci – wyzwaniem dla pracodawców?
Kobieta w biznesie

Równość płci – wyzwaniem dla pracodawców?

równość płci
równość płci
równość płci

Dorota Łubek

Regional Manager Poland & Eastern Europe, Top Employers Institute

Jest to najwyższy wskaźnik wśród inicjatyw różnorodności, które badaliśmy w 2020 r. Różnorodność jest postrzegana jako kluczowy imperatyw biznesowy przez 95 proc. organizacji certyfikowanych jako Top Employers.

Według badania Women in Business 2020, przeprowadzonego przez Grant Thornton, Polska jest jednym z krajów, gdzie mocno wspiera się kobiety w dążeniu do objęcia stanowisk kierowniczych. 38 proc. wyższej kadry zarządzającej to kobiety – prezesi, pozostali członkowie zarządów, szefowie pionów. Dla porównania, średnia globalna wynosi 29 proc., a wśród krajów Unii Europejskiej – 30 proc. Mimo że obserwujemy coraz więcej kobiet odnoszących sukces w biznesie, nadal przywództwo kojarzone jest głównie z cechami męskimi.

W praktyce okazuje się, że kobiety zajmujące najwyższe stanowiska w organizacjach są równie dobrymi i skutecznymi liderami. Płeć nie powinna być czynnikiem decydującym o tym, czy dana osoba nadaje się na przywódcę, ale jej indywidualne mocne strony oraz cechy osobowości. Mimo to, jednak to kobiety nadal rzadziej zajmują stanowiska dyrektorskie, czy są członkami zarządów niż ich koledzy. Aby zapewnić równouprawnienie w dostępie do awansów na wysokie stanowiska, organizacje, które otrzymały tytuł Top Employer świadomie pomagają kobietom w budowaniu ich ścieżek awansu oraz rozwoju kariery.

Organizacje na całym świecie starają się promować równe prawa, szanse i obowiązki dla mężczyzn i kobiet. Jednym z głównych celów polityki równości płci jest wzmocnienie niezależności ekonomicznej kobiet i zwiększenie odsetka kobiet zatrudnionych. Oznacza to zatrudnienie większej liczby kobiet i umożliwienie im i mężczyznom bardziej sprawiedliwego podziału obowiązków zawodowych i opiekuńczych.

Jednym z takich działań jest wykorzystanie przez pracodawcę faktu, że to kobiety są bardziej otwarte na nowe wyzwania i pojawiające się możliwości. Okazuje się, że zdobywanie wielu różnorodnych doświadczeń już na początku kariery ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery w przyszłości. Badania pokazują, że dzięki przejęciu odpowiedzialności za istotne projekty kobiety rozwijają kompetencje związane z zarządzaniem ludźmi, organizowaniem, realizacją celu, kontrolą, planowaniem. A umiejętności te z pewnością brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o awansach. Co istotne, kobiety potrafią wykorzystywać doświadczenia swoich menedżerek, mentorek, zajmujących wysokie stanowiska, traktując je jako wzorce do naśladowania i nieocenione źródło wsparcia. Często po zakończeniu projektu czy pracy na danym stanowisku lub w danej organizacji utrzymują z nimi kontakt jeszcze przez długie lata.

Mimo iż powszechnie uważa się, że to kobiety posiadają więcej kompetencji społecznych, to jednak mężczyźni mogą pochwalić się lepszymi zdolnościami networkingowymi. Dlatego Top Employers coraz częściej tworzą i umożliwiają tworzenie społeczności oraz grup networkingowych dla kobiet. Dzięki działalności w grupach networkingowych oraz angażowaniu się w różne inicjatywy podejmowane przez te społeczności kobiety mają szanse zostać zauważone a ich pomysły wzięte pod uwagę. Takie działania są widoczne również w innych organizacjach, gdyż jak wynika z badania*, 25 proc. ekspertów wypowiadających się na tematy związane z ekonomią to kobiety. To wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Świadomy networking pomaga kobietom poszerzyć możliwości biznesowe, znaleźć mentorów oraz wzorce godne naśladowania.

Duża część działań mających na celu zwiększenie liczby kobiet w zarządach i na menedżerskich stanowiskach jest inicjowana przez siedziby główne organizacji i staje się działaniami globalnymi. Dodatkowo organizacje chętnie podejmują działania lokalne zgodne z globalnymi wytycznymi wspierającymi różnorodność a jednocześnie uwzględniającymi specyfikę lokalną. Utalentowane kobiety z potencjałem przywódczym są bardzo często identyfikowane podczas procesu oceny rocznej i dzięki temu otrzymują dostęp do udziału w programach rozwoju kompetencji przywódczych. Programy te ułatwiają kobietą zdobywanie wiedzy oraz rozwój kompetencji na uczelniach biznesowych lub poprzez uczestnictwo w sesjach mentoringowych, spotkaniach networkingowych czy też indywidualnych sesjach coachingowych. Szczególnie te ostatnie cieszą się bardzo dużą popularnością.

Kobiety pełnią ważną rolę w rozwoju organizacji i dzięki swoim kompetencjom są tak samo dobrymi liderami jak mężczyźni. Zajmowanie przez kobiety wysokich stanowisk pozwala tworzyć bardziej różnorodne oraz przyjazne środowisko pracy.

W obecnych czasach, nikt nie lekceważy wyzwań związanych z nierównością płci. Nadal w wielu firmach istnieją trudności z ich pokonaniem, ale Top Employers podejmują szereg działań mających na celu pomoc w przywróceniu tej równowagi.


*Badanie Grant Thornton Women in Business 2020
Next article