Home » Nieruchomości komercyjne » Zabezpiecz się na wypadek powstania szkód
Nieruchomości komercyjne

Zabezpiecz się na wypadek powstania szkód

zabezpiecz
zabezpiecz

Jak zapewnić ochronę przed utratą płynności finansowej?

Marcin Tarczyński

Analityk, Polska Izba Ubezpieczeń

Zadbaj o majątek firmy i pracowników

Umiejętność zapobiegania skutkom niekorzystnych zdarzeń przy prowadzeniu biznesu jest ważna zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych koncernów. Dziś, w obliczu wielu zawirowań na rynkach, właściciele firm coraz częściej zdają sobie sprawę z zagrożeń, które mogą negatywnie wpływać na prowadzenie biznesu. Jednym z najgroźniejszych ryzyk jest utrata płynności finansowej, wywołanej nieprzewidzianymi zdarzeniami. Sposobem na zabezpieczenie się przed jej konsekwencjami jest odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa.

Majątek przedsiębiorstw narażony jest na różnego rodzaju zagrożenia, często właściwe dla konkretnej branży. Ocena potencjalnych ryzyk jest więc zazwyczaj kwestią indywidualnej analizy. W przypadku jednych przedsiębiorstw kluczowym zagrożeniem będzie pożar, w przypadku innych awaria linii technologicznej lub sprzętu elektronicznego. Ocena skutków wystąpienia danego zdarzenia dla ciągłości działalności przedsiębiorstwa jest niezwykle przydatna przy wyborze odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej.

Bezpieczny ładunek

Przy ubezpieczaniu mienia w transporcie mogą być zawierane umowy obejmujące ochroną ubezpieczeniową pojedyncze transporty. Inne umowy mogą określać poziom ubezpieczonych obrotów, co zapewnia ochronę dla wszystkich transportów określonego rodzaju w trakcie całego okresu ubezpieczenia. W trakcie zawierania umowy ubezpieczenia należy zadeklarować, czy transport odbywa się na terenie Polski, czy też poza granicami kraju. W tym drugim przypadku umowa ubezpieczenia mienia w transporcie zawierana jest z wykorzystaniem międzynarodowych klauzul (Incoterms).

Przestój w produkcji

Zdarzenia losowe, takie jak pożar, poza stratami w majątku powodują także utratę korzyści finansowych przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie mienia pokrywa koszty związane z odtworzeniem zniszczonego majątku, nie wyrównuje jednak utraconych przychodów związanych z przerwą w działalności gospodarczej. Pewność rekompensaty zapewnia w tym przypadku polisa BI (Business Interruption). Ubezpieczenie takie zakłada ochronę w przypadku strat wynikających z konieczności ponoszenia kosztów stałych pomimo zaniechania lub ograniczenia działalności gospodarczej. Dodatkowo obejmuje te wynikające ze wzrostu kosztów produkcji poniesionych na wznowienie działalności po zaistnieniu szkody majątkowej.

Odpowiedzialność zawodowa

Innym ważnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wiele profesji, takich jak np. adwokaci, brokerzy czy lekarze są zobowiązani do posiadania takiej polisy. Jednak nawet jeżeli wykonywana przez nas działalność nie jest objęta obowiązkiem posiadania ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej, warto zastanowić się nad skorzystaniem z ochrony jaką ten typ polisy zapewnia. Ubezpieczenie to bowiem chroni przedsiębiorcę przed finansowymi skutkami roszczeń osób trzecich, gdy ten w wyniku zaniechania lub nieumyślnego błędu spowoduje szkodę, w wyniku której poszkodowanym jest klient lub inna osoba.

Na co zwrócić uwagę

Wybierając ubezpieczenie warto kierować się przede wszystkim jego zakresem. Ponadto ustalając to, co ma zostać objęte umową ubezpieczenia, osoba zarządzająca przedsiębiorstwem powinna mieć na uwadze szczególnie te składniki majątku, których zniszczenie lub uszkodzenie mogłoby praktycznie uniemożliwić dalsze prowadzenie działalności firmy. Dopiero, gdy ustalimy jaki rodzaj ochrony ubezpieczeniowej będzie dla przedsiębiorstwa rzeczywiście efektywny, można przejść do porównywania ofert różnych ubezpieczycieli.

Next article