Skip to main content
Home » Nowoczesna firma » Zrównoważone miasto inteligentne?
nowoczesna firma

Zrównoważone miasto inteligentne?

miasto inteligentne
miasto inteligentne

Szymon Ciupa

Ekspert Smart City, autor bloga o miastach inteligentnych www.smartcity-expert.eu

Zrównoważone miasto inteligentne to innowacyjne miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań. W jakim celu zmieniamy miasta w miasta inteligentne? Oczywiście dla podnoszenia jakości życia w mieście. Tylko tyle i aż tyle. Ale jakie korzyści odnoszą mieszkańcy, przedsiębiorcy, dostawcy usług komunalnych czy w końcu władze miasta z wdrażania idei smart city?

Podstawową korzyścią dla mieszkańców są przede wszystkim wysokiej jakości spersonalizowane usługi, które są zorientowane na potrzebach i wygodzie mieszkańców, a nie na wygodzie dostawców usług. Społeczność posiada lepszy dostęp do kompleksowej informacji o mieście, co wspiera zaangażowanie się w życie miasta oraz zwiększa świadomość mieszkańców miasta. Dzięki temu zwiększa się przejrzystość podejmowania decyzji w sektorze publicznym. Miasta inteligentne w procesach decyzyjnych mogą wykorzystywać pomysły i opinie mieszkańców, które są wyrażane w procesach konsultacji społecznych. Wzrasta więc znaczenie partycypacji społecznej. Co bardzo ważne miasta lepiej i efektywniej gospodarują swoimi zasobami – funkcjonują oszczędniej, kładziony jest nacisk na obniżanie negatywnego wpływu miasta na środowiska. Dzięki temu mieszkańcy żyją w zdrowszym środowisku. Oczywiście miasta inteligentne wprowadzają również codzienne ułatwienia. Dzięki otwartym danym ale i otwartości liderów miejskich tworzone są nowe usługi, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie w mieście.

Z kolei przedsiębiorcy zyskują oni możliwość lepszego podejmowania decyzji dzięki wykorzystaniu dostępnych aktualnych informacji i danych (np. dopasowanie usług lokalnych, lepsze planowanie). W smart city szybciej wydawane są decyzje administracyjne dzięki wykorzystaniu nowych technologii po stronie miasta. Głos przedsiębiorców jest słyszany i brany pod uwagę dzięki konsultacjom społecznym. Otwierają się również nowe możliwości biznesowe dzięki wykorzystaniu otwartych danych i nowych technologii, ale także dzięki instytucjom i inicjatywom wspierającym innowacje i współpracę między przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi.

W mieście inteligentnym bliższa integracja i współpraca pomiędzy dostawcami usług komunalnych prowadzi do synergii, wyższej efektywności i lepszego monitoringu świadczenia usług. Dostawcy usług miejskich mogą oferować usługi lepiej dopasowane do potrzeb mieszkańców. Dzięki dostępności danych o potrzebach mieszkańców i uwarunkowaniach miasta dostawcy usług mogą dostosowywać i ulepszać usługi w celu zwiększenia efektywności ich świadczenia oraz poprawy zadowolenia klientów. Zwiększa się możliwość uzyskania oszczędności, dzięki analizie danych oraz wykorzystywaniu wspólnej infrastruktury czy nowych form finansowania inwestycji.

Świadome i otwarte władze miasta i liderzy miejscy mogą łatwiej inicjować wdrażanie szerszego spectrum usług miejskich. Władze miasta mogą podejmować lepsze decyzje podejmowane o wiarygodne dane i informacje, pozyskiwane w różnorodny sposób: monitorując środowisko miejskie, inwentaryzując infrastruktury miejskie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych czy w ramach w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych i działań społeczności miejskiej. Integracja systemów informatycznych i otwieranie coraz bardziej użytecznych danych umożliwia tworzenia na ich podstawie nowych usług przez instytucje miejskie czy przedsiębiorców.

W mieście inteligentnym lepiej funkcjonuje współpraca między interesariuszami miasta (urząd, jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, biznes) a wyższa przejrzystość funkcjonowania miasta, odpowiednie narzędzia i dostęp do informacji pozytywnie wpływa na zaangażowanie mieszkańców i przedsiębiorców w procesy podejmowania decyzji. To wszystko skutkuje lepszymi relacjami z innymi miastami i inwestorami. Możliwość porównywania się miasta z innymi miastami (np. z wykorzystaniem ISO37120) daje możliwość uczenia się i wymiany dobrych praktyk z innymi miastami, ale również pokazuje otwartość miasta dla inwestorów.

Next article