Skip to main content
Home » Business travel » Dyrektywa CSRD i standardy raportowania ESG
business travel

Dyrektywa CSRD i standardy raportowania ESG

esg
esg

ESG ma znacznie większe przełożenie na bezpośrednią działalność przedsiębiorstwa m.in. poprzez dostęp do finansów czy poszukiwanie bardziej zrównoważonych partnerów biznesowych w łańcuchu wartości. Już wkrótce przedsiębiorstwa będą raportowały zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem na podstawie dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i ujednoliconych wskaźników ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Michał Purol

Dyrektor ds. Rozwoju UNEP/GRID-Warszawa

Czym jest ESG oraz dyrektywa CSRD? Na czym polegają standardy raportowania ESG?

ESG to akronim słów E – Environmental, S – Social and G – Governance. Odnosi się on do wskaźników przekładających się bezpośrednio na opracowanie ratingów i ocen pozafinansowych m.in. przedsiębiorstw. Do niedawna najczęściej mówiliśmy o kontekstach społecznych w nawiązaniu do CSR. ESG ma znacznie większe przełożenie na bezpośrednią działalność przedsiębiorstwa m.in. poprzez dostęp do finansów czy poszukiwanie bardziej zrównoważonych partnerów biznesowych w łańcuchu wartości. Już wkrótce przedsiębiorstwa będą raportowały zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem w oparciu o dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i ujednolicone wskaźniki ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Od kiedy i kogo obowiązuje dyrektywa CSRD?

Obowiązki wynikające z dyrektywy będą wprowadzane stopniowo do kolejnych grup przedsiębiorstw. Raportowanie w 2025 r. za rok 2024 dotyczyć będzie spółek zobowiązanych sporządzać raporty niefinansowe (ponad 500 pracowników) oraz spełniające kryterium sumy bilansowej przekraczającej 20 mln euro lub roczne przychody powyżej 40 mln euro. Raportować w 2026 r. za 2025 będą wszystkie duże spółki spełniające dwa z trzech kryteriów: powyżej 250 pracowników, suma bilansowa powyżej 20 mln euro lub roczne przychody powyżej 40 mln euro. Raportowanie w 2027 r. za 2026 obejmie małe i średnie spółki notowane na rynku regulowanym, spełniające dowolne dwa z trzech kryteriów: powyżej 10 pracowników, suma bilansowa powyżej 350 tys. euro oraz roczne przychody powyżej 700 tys. euro. A raportowanie w 2028 r. za 2027 dotyczyć będzie spółek spoza Unii osiągających na jej terenie roczne przychody powyżej 150 mln euro i posiadające w UE jednostkę zależną lub oddział.

Jak firmy mogą się przygotować do konieczności raportowania ESG?

Obecnie na rynku istnieje wiele podmiotów wspierających firmy w raportowaniu, jak również ekspertów pomagających w opracowywaniu takich raportów. Warto zaznaczyć, że nie chodzi wyłącznie o zebranie danych, ale także zbudowanie strategii mitygujących negatywny wpływ przedsiębiorstwa na społeczeństwo i środowisko, pozwalających skuteczniej reagować w przypadku różnego rodzaju naruszeń. W takim obszarze UNEP/GRID-Warszawa od lat wspiera przedsiębiorstwa m.in. poprzez największy w Polsce program klimatyczny Climate Leadership czy projekty na rzecz bioróżnorodności i odbudowy ekosystemów w ramach programu Re:Generacja. Warto podkreślić, że raportowanie wymaga zaangażowania całego przedsiębiorstwa, współpracy w ramach różnorodnych partnerstw, co wpływa pozytywnie na raportowanie, jak i dalsze planowanie transformacji przedsiębiorstwa.

Czy firmy mogą upewnić się czy we właściwy sposób podjęły się kwestii raportowania ESG?

Raporty będą audytowane przez biegłych rewidentów lub inny podmiot certyfikujący, co zapobiegnie raportowaniu w nieodpowiedni sposób. Zachęcam jednak do zapoznania się z ESRSami, a w przypadku firm tworzących raporty w kolejnych etapach, przyglądania się w jaki sposób są one realizowane przez firmy zobligowane do publikacji we wcześniejszym terminie.

Jaki jest zakres raportowania ESG przez firmy?

Wśród standardów ESRS znajdziemy ESRS 1 (zasady ogólne) oraz ESRS 2 (standardy przekrojowe). Poszczególne standardy podzielone są na wąskie zagadnienia z wyróżnieniem kwestii: środowiskowych: (E1) Zmiana klimatu, (E2) Zanieczyszczenia, (E3) Zasoby wodne i morskie, (E4) Bioróżnorodność i ekosystemy, (E5) Wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym; społecznych: (S1) Własna siła robocza, (S2) Pracownicy w łańcuchu wartości, (S3) Otoczenie społeczne, (S4) Konsumenci i użytkownicy końcowi; ładu korporacyjnego: (G1) Działalność przedsiębiorstwa.

Next article