Home » Dobre bo polskie » Rewolucja w znakach towarowych
Dobre bo polskie

Rewolucja w znakach towarowych

Rewolucja-w-znakach-towarowych
Rewolucja-w-znakach-towarowych

W ciągu ostatniego półrocza w prawie znaków towarowych zaszły istotne zmiany zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Wprowadzono w Polsce nowy system rozpatrywania zgłoszeń znaków wzorowany na systemie unijnym.

Edyta Demby-Siwek

Dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP

Ustawa Prawo własności przemysłowej, która reguluje w Polsce kwestie związane z ochroną znaków towarowych została w ostatnim czasie dwukrotnie znowelizowana. Pierwsza nowelizacja, która weszła w życie 1 grudnia ub. roku wyeliminowała m.in. zakaz zakazu rejestrowania znaków zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazu tego rodzaju nie ma w żadnym z krajów UE ani w prawie unijnym. Z tego powodu polscy przedsiębiorcy byli często w gorszej sytuacji niż podmioty z innych krajów UE, które często w swoich znakach umieszczają nazwy swoich przedsiębiorstw ze wskazaniem kraju, z którego pochodzą. Natomiast dnia 15 kwietnia br. weszła w życie kolejna nowelizacja, która przewiduje zmianę systemu rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń znaków towarowych z dotychczas obowiązującego systemu badawczego na system sprzeciwowy.

Zmiana procedury na bardziej uproszczoną spowoduje przede wszystkim istotne skrócenie czasu rozpatrywania tych zgłoszeń. Rejestracja znaku towarowego w nowym systemie nastąpi w terminie co najmniej o połowę krótszym w porównaniu do czasu rozpatrywania zgłoszeń w poprzednim systemie, co jest bez wątpienia jedną z najistotniejszych zalet tego systemu.

Obecnie okres oczekiwania na uzyskanie prawa wyłącznego ma zasadnicze znaczenie dla ochrony interesów przedsiębiorców na dynamicznie zmieniającym się rynku. Ich konkurencyjność zależy bowiem od szybkości wprowadzania do obrotu nowych produktów oznaczanych chronionymi znakami towarowymi. Z tego właśnie powodu polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydowali się na rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pomimo znacznie wyższych opłat z tego tytułu.

Nowy system podobnie jak system unijny opiera się na możliwości wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego w terminie trzech miesięcy od jego opublikowania w oficjalnym publikatorze (w Polsce jest to Biuletyn Urzędu Patentowego). W przypadku wniesienia sprzeciwu po tym terminie Urząd pozostawia go bez rozpoznania. Termin ten nie podlega również przywróceniu, dlatego tak istotne jest, aby wnieść sprzeciw w odpowiednim czasie. W przypadku uznania przez Urząd jego zasadności nie dojdzie do rejestracji zgłoszonego znaku.

Ponadto nowa procedura przewiduje możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy wnoszącym sprzeciw a zgłaszającym. Bez wątpienia jest to bardzo ważny nowy element procedury, który pozwoli na wyeliminowanie zbędnych sporów, a tym samym wpłynie na znaczne przyspieszenie postępowania w sprawie sprzeciwu. Znowelizowana ustawa nakłada na Urząd Patentowy obowiązek powiadamiania zgłaszających znaki towarowe o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu, a w rezultacie prowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Również unijne prawo znaków towarowych uległo w ostatnim czasie istotnym zmianom – i tak dnia 16 grudnia 2015 r. Parlament Europejski uchwalił nową dyrektywę w zakresie znaków towarowych oraz zmianę rozporządzenia w sprawie wspólnotowych znaków towarowych. Nowa dyrektywa ma na celu przede wszystkim pobudzenie innowacji i wzrostu gospodarczego poprzez uczynienie krajowych systemów znaków towarowych w Europie bardziej dostępnymi, efektywnymi i skutecznymi z punktu widzenia przedsiębiorstw dzięki ich uproszczeniu, poprawie szybkości ich obsługi, większej pewności prawa i lepszej ochronie znaków przed podrabianiem. Zawiera ona rozwiązania służące udoskonaleniu dotychczasowych przepisów, zwłaszcza w zakresie definicji znaku towarowego, poprzez zniesienie wymogu graficznej przedstawialności. Upraszcza również procedury rejestracji znaków towarowych oraz wprowadza mechanizm powiadamiania uprawnionych o zbliżającym się terminie do wniesienia opłaty za przedłużenie znaku towarowego, co może zachęcić więcej podmiotów do korzystania z tego systemu.

Next article