Home » Edukator przedsiębiorcy » Własność intelektualna w biznesie małym i dużym
edukator przedsiębiorcy

Własność intelektualna w biznesie małym i dużym

własność
własność

Zakres działań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną powinien być każdorazowo dostosowany do charakteru i skali działania przedsiębiorstwa. Dlatego podstawowe znaczenie ma umiejętność kompetentnej oceny potrzeb biznesowych w tym zakresie.

Adam Taukert

Adam Taukert

Rzecznik prasowy Urzędu Patentowego RP

Właściwa ocena roli poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej (m.in. wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, oznaczeń geograficznych) w prowadzonej działalności powinna stanowić jedną z ważnych umiejętności kadry zarządzającej. Mając dobrą świadomość występujących potrzeb można bowiem podejmować racjonalne decyzje biznesowe. Aby decyzje te mogły być skutecznie realizowane, przedsiębiorca powinien posiadać także wiedzę o tym, jak funkcjonuje system ochrony własności przemysłowej, czyli np. jak uzyskiwać prawa wyłączne, jakie są zasady korzystania z tych praw, jak można dokonywać obrotu tymi wartościami lub jak dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia tych praw.

Można więc stwierdzić, że w każdym przedsiębiorstwie niezbędnym warunkiem świadomego zarządzania własnością przemysłową, a nawet szerzej ujmując – intelektualną, jest posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat prawnych możliwości ochrony oraz znajomość praktycznych aspektów funkcjonowania systemu ochrony, a także marketingu ukierunkowanego na te przedmioty ochrony. Przedsiębiorstwo powinno więc taką wiedzę pozyskiwać i stale ją aktualizować lub korzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.

W wielu przypadkach kwestie związane z zarządzaniem własnością przemysłową mogą mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia biznesowego i muszą być brane pod uwagę już na wstępnym etapie planowania działań gospodarczych. Mogą być to decyzje związane np. z zakupem licencji, uzyskaniem praw wyłącznych na nowy znak towarowy, oceną prawdopodobieństwa naruszenia cudzych praw lub analizą oferty partnerów biznesowych pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia praw na dobrach niematerialnych, np. w odniesieniu do postanowień o relacjach własnościowych.

Mając świadomość wagi tych zagadnień dla powodzenia biznesu, przedsiębiorca z pewnością powinien dokonać pogłębionej analizy kwestii związanych z własnością intelektualną już na etapie tworzenia biznesplanu. Jednocześnie należy mieć jednak świadomość, że zarządzanie własnością przemysłową wymaga stałego monitorowania sytuacji na rynku i podejmowania aktywnych działań także na etapie bezpośredniej realizacji przedsięwzięcia. Przedsiębiorca powinien być przygotowany na różnorodne sytuacje mogące wymagać szybkiej i skutecznej reakcji w zakresie zarządzania własnością intelektualną. Mogą być one konieczne choćby w przypadku pojawienia się roszczeń osób trzecich lub powstania sporu z podmiotem konkurencyjnym. Wybór właściwej ścieżki postępowania może w takim wypadku zadecydować o wynikach i przyszłości przedsiębiorstwa.

Next article