Home » Edukator przedsiębiorcy » Zakłady ubezpieczeniowe uwzględniają w strategiach cele z zakresu ESG
Edukator przedsiębiorcy

Zakłady ubezpieczeniowe uwzględniają w strategiach cele z zakresu ESG

Paweł Sawicki

Radca prawny, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Sekretarz grupy roboczej PIU ds. zrównoważonego finansowania, wykładowca przedmiotu „Praktyczne aspekty wdrażania ESG przez sektor ubezpieczeń” w ramach Zrównoważonych finansów – Podyplomowego Studium Prawno-Finansowego Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości wieloletni pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialny za inspekcje i licencje ubezpieczeniowe

Ubezpieczyciele oferują produkty takie jak polisy związane z czystym pozyskiwaniem energii, w tym polisy dla farm wiatrowych i elektrowni wodnych. W jaki jeszcze sposób wspierają zieloną transformację?

Paweł Sawicki – radca prawny, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Sekretarz grupy roboczej PIU ds. zrównoważonego finansowania, wykładowca przedmiotu „Praktyczne aspekty wdrażania ESG przez sektor ubezpieczeń” w ramach Zrównoważonych finansów – Podyplomowego Studium Prawno-Finansowego Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości wieloletni pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialny za inspekcje i licencje ubezpieczeniowe.

Jakie działania podejmowane są w celu promowania współpracy między przedsiębiorstwami a ubezpieczycielami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)?

Przede wszystkim idziemy dalej, czyli we współpracy promujemy już nie tylko podejście CSR, ale ESG. ESG opiera się na tej samej filozofii co CSR, jednak celem nie jest już tylko pokazanie, że przedsiębiorstwa są odpowiedzialne wobec społeczeństwa i środowiska, ale tę odpowiedzialność konkretyzuje. Dlatego też PIU 29 września 2020 r. na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju przystąpiła do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wypełniając tzw. Commitment, Izba realizuje w szczególności cel czwarty – „dobrą jakość edukacji” – w ramach funkcjonującej w PIU Grupy roboczej ds. zrównoważonego finansowania. PIU współpracuje w zakresie wydawanego przez ministerstwo Newslettera SDGs. Ponadto organizujemy bezpłatne webinary dotyczące zrównoważonych finansów, które prowadzą zarówno eksperci PIU, jak i przedsiębiorstw, z którymi nawiązaliśmy współpracę. Ponadto przygotowaliśmy dwa raporty dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG: „Klimat ryzyka” z 2019 r. we współpracy z Deloitte oraz „Klimat rosnących strat” z 2023 we współpracy z EY. Dodatkowo współpracujemy m.in. z Uniwersytetem Warszawskim w zakresie Zrównoważonych finansów – Podyplomowego Studium Prawno-Finansowego, z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie Krajowego Punktu Kontaktowego OECD ds. odpowiedzialnego biznesu i przy nowelizacji wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz z Ministerstwem Finansów w zakresie Platformy ds. zrównoważonych finansów.

Jak rozwijają się polisy ubezpieczeniowe uwzględniające czynniki ESG i jak wpływają one na ofertę dla przedsiębiorców?

Zakłady ubezpieczeń wspierają transformację energetyczną i zabezpieczają przed skutkami zmian klimatycznych. I tu warto podkreślić, że odbywa się to na trzy sposoby. Ubezpieczyciele oferują produkty, wśród których znajdują się polisy związane z czystym pozyskiwaniem energii, w tym polisy dla farm wiatrowych i elektrowni wodnych. Ponadto pełnią też funkcję inwestorów instytucjonalnych, przekierowując przepływy finansowe do przedsiębiorstw i na projekty, które przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi. Dodatkowo wprowadzają ograniczenia związane z inwestycjami i ubezpieczaniem sektora paliw kopalnych. Z kolei zabezpieczanie przed skutkami zmian klimatycznych dotyczy szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych. Zgodnie z aktem wykonawczym do unijnej Taksonomii zaliczymy tu produkty z ośmiu linii biznesowych pokrywających co najmniej jedno z dwudziestu ośmiu ryzyk związanych z klimatem.

Jak sektor ubezpieczeń reaguje na zmieniające się regulacje dotyczące odpowiedzialności klimatycznej?

Obecnie są trzy główne źródła, które umożliwiają nam reagowanie na regulacje, nawet na wczesnym etapie ich powstawania. I tak w ramach Grupy roboczej ds. zrównoważonego finansowania PIU po otrzymaniu projektu regulacji wspólnie go omawiamy, a następnie przekazujemy polskie stanowisko do Insurance Europe (stowarzyszenia zrzeszającego europejskie izby ubezpieczeniowe), bezpośrednio do ustawodawcy unijnego, np. EIOPA lub Komisji Europejskiej, czy też do polskich organów administracji. PIU powołało również Przedstawicielstwo Izby w Brukseli, które umożliwia pozyskanie dodatkowych, szczegółowych informacji o projektowanych aktach prawnych.

Next article