Home » Faktoring i leasing » Na 2022 r. patrzę z optymizmem
Faktoring i leasing

Na 2022 r. patrzę z optymizmem

leasingowej
leasingowej

Tomasz Sudaj

Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu

Kondycja branży leasingowej jest bardzo dobra. W pierwszych trzech kwartałach tego roku znacząco wzrosła wartość nowych kontraktów dotyczących pojazdów lekkich (37,9 proc. r/r), pojazdów ciężarowych (85,8 proc. r/r) oraz maszyn i urządzeń (25,8 proc. r/r). Skumulowane dane sektora leasingowego na koniec września pokazują 41,2 proc. dynamikę r/r przy wartości nowych kontraktów na poziomie 68,2 mld zł.

Kiedy porównamy wynik sektora po trzecim kwartale 2021 r. do tego samego okresu sprzed pandemii zobaczymy, że tegoroczny wynik jest o blisko 20 proc. wyższy niż ten z 2019 roku, a we wszystkich głównych kategoriach aktywów leasingodawcy notują odpowiednio lepsze rezultaty.

Wysoki poziom finansowania udzielnego przez leasingodawców dowodzi tego, że leasing odpowiada na szeroko definiowaną potrzebę klientów związaną z wykorzystaniem aktywa. Jedną z ważniejszych cech leasingu jest ta, że pozwala on użytkować lub nabyć dany przedmiot, bez konieczności angażowania własnych środków. Trzy najważniejsze powody, dla których firmy wybierają leasing to korzystna oferta cenowa, szybkość podejmowania decyzji o finansowaniu oraz otwartość leasingodawców na negocjacje.

W obszarze motoryzacji kluczową potrzebą przedsiębiorców, na którą odpowiadają firmy leasingowe jest zapewnienie klientom mobilności czy dodatkowych usług, które ułatwiają prowadzenie biznesu. Patrząc w dłuższej perspektywie rosnącym trendem będzie rozwój elektromobilności. W ostatnich tygodniach zostały uruchomione dopłaty do leasingu w realizowanym wraz z NFOŚiGW programie „Mój Elektryk”. Budżet programu wynosi obecnie 500 mln zł, w tym 400 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty dla leasingu. Ostatnio NFOŚiGW potwierdził powiększenie tego budżetu o 200 mln zł. W październiku 2021 roku został ogłoszony nabór firm leasingowych do współpracy przy realizacji programu „Mój Elektryk”, a umowy podpisały pierwsze firmy leasingowe. Przedsiębiorcy korzystają z leasingu jako najwygodniejszej i najszybszej metody uzyskania zewnętrznego finansowania. Bardzo często usługa finansowa jest obudowana dodatkowymi usługami serwisowymi, związanymi z wymianą opon czy zarządzaniem, które obejmuje wszystkie kluczowe elementy korzystania z samochodu.

Ponadto sektor leasingowy czynnie włączył się w realizację celów gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju. Firmy leasingowe systematycznie zwiększają wartość finansowanych umów, finansując między innymi instalacje fotowoltaiczne, czy wreszcie dzięki dostępności i elastyczności oferty – wspierają firmy w wymianie starego parku maszynowego oraz pojazdów na nowe aktywa o dużo większej efektywności energetycznej i wyraźnie niższym negatywnym wpływie środowisko.

Szczegółowe prognozy dla rynku leasingu będziemy publikować tradycyjnie na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku, razem z podsumowaniem 2021 r. Na wyniki sektora leasingowego wpływa wiele zależnych, jednak na 2022 r. patrzę z optymizmem. Zmienne, które będą kształtować wyniki branży to przede wszystkim koniunktura i inwestycje przedsiębiorstw prywatnych, a te są pozytywnie. Prognozy dla Polski w dalszym ciągu są dobre. Prognoza wzrostu PKB Banku Światowego dla Polski na 2021 r. została podniesiona do 4,5 proc. Wreszcie środki programu odbudowy będą miały fundamentalne znaczenie dla poziomu inwestycji.

Po drugiej stronie mamy wciąż niepewność związaną z przyszłością, inflację przekładającą się na wzrost cen aktywów i rosnące koszty pracy, czy wreszcie rosnące koszty energii i paliw. Paradoksalnie te czynniki mogą wpłynąć pozytywnie na wyniki branży, motywując klientów do skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania (wzrost cen) i skorzystania z leasingu bądź realizacji inwestycji zwiększających efektywność przedsiębiorstwa (maszyny i urządzenia, automatyzacja produkcji, bardziej oszczędne samochody).


Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to pierwsza polska organizacja leasingowa, działająca na polskim rynku od blisko 30 lat. Związek zrzesza 28 firm leasingowych oraz organizację związaną z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków krajowych. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na www.leasing.org.pl oraz na profilu organizacji na LinkedIn.
Next article